Živnostenský rejstřík – co to je, podmínky, nahlížení a výpis

Živnostenský rejstřík je důležitým registrem pro všechny živnostníky v České republice. Tento rejstřík byl vytvořen v roce 1990 a od té doby slouží k evidenci živnostníků a jejich činností. Jeho správcem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Nejpočetněji zastoupené obory živností:

 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Ubytovací služby
 • Realitní činnost
 • Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení

Co to je živnostenský rejstřík osob a živnostenský rejstřík firem

Registr živnostenského podnikání neboli živnostenský rejstřík je rozsáhlá databáze podnikajících osob. Rejstřík slouží jako informační systém veřejné správy, v němž se nachází informace o fyzických a právnických osobách podnikajících na základě živnostenského oprávnění na území České republiky.

Zahrnuje tedy údaje nejen o českých podnikatelských subjektech, avšak také o zahraničních osobách, které svou činnost provádějí v ČR. Úřad práce (pracák) například sdílí data o nezaměstnaných s živnostenským rejstříkem, aby se podpořilo zprostředkování volných pracovních míst.

V živnostenském rejstříku jsou podnikatelé s platným živnostenským oprávněním, a také ti podnikatelé, kterým zaniklo nebo bylo zrušeno poslední živnostenské oprávnění před méně než 4 lety.

Podmínky pro zápis do živnostenského rejstříku

Pro vznik živnostenského oprávnění a provozování živnosti na území České republiky je nezbytné splňovat podmínky stanovené živnostenským zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. V zákoně je i rozdělení jednotlivých živností.

Jednou z podmínek je, že živnostník musí mít sídlo společnosti a s tím souvisí také souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti.

Kdo provádí zápis do živnostenského rejstříku?

Pro živnostníky je povinné se do živnostenského rejstříku zapsat před zahájením své podnikatelské činnosti. Zápis do živnostenského rejstříku probíhá automaticky poté, co se zřídí živnostenské oprávnění a z osoby je osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ).

Registraci do registru a vložení údajů o dané osobě provede samotný živnostenský úřad na základě poskytnutých informací, a to do pěti dnů od založení živnosti. Následně vydá dané osobě výpis, který je důkazem o zaregistrování do živnostenského rejstříku a oprávněnosti podnikatelské činnosti.

Na přijetí ohlášení o vzniku živnostenského oprávnění je příslušný kterýkoli obecní živnostenský úřad. Může se tak učinit online, poštou nebo osobně.

Jaké informace obsahuje živnostenský rejstřík?

Ve veřejné části živnostenského rejstříku jsou tyto informace:

 • jméno a příjmení fyzických osob nebo název právnických osob
 • datum narození
 • identifikační čísla
 • adresy sídel
 • údaje o jednotlivých živnostenských oprávněních (předmět podnikání, datum vzniku, odpovědný zástupce a další)
 • informace, zda byla činnost přerušena nebo ukončena

Živnostenský rejstřík přináší mnoho výhod pro živnostníky i pro občany. Díky němu je možné jednoduše ověřit oprávněnost podnikání, získat informace o spolehlivosti daného živnostníka nebo se obrátit na něj v případě potřeby. Živnostenský rejstřík tak slouží jako důležitý nástroj pro podporu podnikání, ovšem také i pro ochranu spotřebitele.

V současné době se počet živnostníků v ČR neustále zvyšuje a živnostenský rejstřík má stále důležitější roli při podpoře a regulaci podnikání v zemi. Prostřednictvím tohoto registru je možné mít přehled o tom, kdo a v čem podniká, což přispívá k větší stabilitě a transparentnosti českého trhu práce. Živnostenský rejstřík tak zůstává nepostradatelným nástrojem pro každého živnostníka v České republice.

Ohlášení o vzniku živnostenského oprávnění se může učinit online, poštou nebo osobně.

Živnostenský rejstřík nahlížení

Živnostenský rejstřík je veřejně dostupná databáze obsahující informace o živnostenských oprávněních v České republice. Tato databáze funguje v rámci Živnostenského zákona a je spravována Ministerstvem průmyslu a obchodu. Veřejně dostupná část živnostenského rejstříku je na Portálu živnostenského podnikání.

Živnostenský rejstřík je důležitým nástrojem pro kontrolu podnikatelských aktivit a ochranu spotřebitelů. V něm jsou přehledně evidována veškerá živnostenská oprávnění udělena v České republice, včetně informací o jejich platnosti a o živnostníkovi samotném.

Hledání informací v Živnostenském rejstříku je velmi jednoduché a přehledné. Lze je vyhledávat podle názvu, jména či identifikačního čísla osoby (IČO) živnostníka. Výsledky hledání pak zobrazí informace o daném držiteli živnostenského oprávnění.

Kromě vyhledávání lze v Živnostenském rejstříku také provádět několik dalších činností. Lze zde nalézt seznam zakázaných a omezených živností, podrobné informace o postupu při udělování živnostenského oprávnění, formuláře a další materiály pro podávání žádostí nebo změn v živnostenském oprávnění, a mnoho dalších užitečných informací.

Nahlížení do živnostenského rejstříku je rovněž důležité pro potenciální klienty živnostníků, kteří zde mohou zkontrolovat důvěryhodnost a případné problémy s držitelem živnostenského oprávnění. Spotřebitelé tak mohou zvýšit svou ochranu před neetickým či nekvalitním podnikáním, a tím minimalizovat riziko finančních ztrát.

Živnostenský rejstřík má také velký význam pro státní orgány, jako jsou například finanční úřady, obchodní inspekce nebo sociální správa. Díky němu mají státní instituce přehled o konkrétních živnostnících, což usnadňuje jejich práci při kontrolách a výkonu svých agend.

V neposlední řadě je nahlížení do živnostenského rejstříku také důležité pro samotné živnostníky. Ti mají možnost zde sledovat své živnostenské oprávnění a případné změny v něm a v případě potřeby je aktualizovat. Díky tomu mají přehled o svém statutu a mohou předejít případným problémům s úřady či klienty.

Vzhledem k tomu, že živnostenská oprávnění se týkají činností všech druhů, může být Živnostenský rejstřík pro mnoho lidí užitečným nástrojem. Ať už jde o podnikatele, spotřebitele či příslušníka státní instituce, může v něm najít potřebné informace kdykoli a kdekoli. Nahlížení do živnostenského rejstříku tedy přispívá k transparentnosti a bezpečnosti podnikání v České republice a pomáhá vybudovat důvěru mezi živnostníky a jejich zákazníky.

Výpis z živnostenského rejstříku

Výpis z živnostenského rejstříku (dále jen VZŽR) je důležitý doklad pro každého podnikatele, který se zabývá živnostenským podnikáním. Obsahuje totiž informace o živnosti, jejím provozovateli a o všech dalších skutečnostech, které jsou s živnostenským podnikáním spojeny.

Podle zákona o živnostenském podnikání je každý živnostník povinen mít VZŽR k dispozici na pracovišti a dále jej předložit na vyžádání příslušným orgánům státní správy.

Také některé situace, jako je například zřízení podnikatelského účtu nebo žádost o úvěr, mohou vyžadovat výpis z živnostenského rejstříku. Ten slouží k ověření údajů týkajících se podnikatelské činnosti.

Jakým způsobem získat VZŽR?

O výstup z živnostenského rejstříku se může zažádat několika způsoby:

Elektronicky

 • e-mailem na elektronickou podatelnu obce s rozšířenou působností, kde má sídlo zvolený živnostenský úřad
 • do datové schránky obce s rozšířenou působností, kde má sídlo zvolený živnostenský úřad
 • prostřednictvím Portálu občana při prokázání elektronické identifikace žadatele
 • prostřednictvím webu Portál živnostenského podnikání

Osobně nebo poštou

 • osobní návštěvou na vybraném obecním živnostenském úřadu (ŽÚ)
 • podáním žádosti poštou
 • podání žádosti prostřednictvím kontaktního místa CzechPOINT

Veškeré údaje o činnosti budou v tomto výpisu úředně ověřené, takže jej lze použít jako potvrzení pro různé společnosti a instituce.

O výpis z živnostenského rejstříku lze zažádat elektronicky, osobně nebo poštou.

Obchodní rejstřík a živnostenský rejstřík – rozdíl

Obchodní a živnostenský rejstřík jsou dva různé registry, které se liší obsahem, a také odpovědnou institucí. Obě databáze jsou si ovšem podobné a plní v podstatě stejnou funkci. Obchodní registr firem a živnostenský rejstřík se liší především v typu podnikatelských subjektů, které evidují. Oba registry jsou veřejné, což znamená, že do nich může kdykoli nahlédnout kdokoli.

Obchodní rejstřík

Odpovědnou institucí je Ministerstvo spravedlnosti.

V obchodním rejstříku jsou evidovány tyto podnikatelské subjekty:

 • obchodní společnosti
 • družstva
 • OSVČ podnikající na území ČR, které o zápis samy požádaly nebo jim ho nařizuje speciální právní předpis
 • zahraniční podnikatelské subjekty specifikované v zákoně o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
 • další osoby, jimž tuto povinnost ukládá zvláštní právní předpis

Informace z obchodního rejstříku jsou přístupné online prostřednictvím internetového portálu justice.cz.

Živnostenský rejstřík

Odpovědnou institucí je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Do živnostenském rejstříku se registrují osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Mohou jimi být jak fyzické, tak právnické osoby, důležité je, že svou činnost provádějí na základě živnostenského oprávnění. Registrace do živnostenského rejstříku je povinná a platí pro každého živnostníka.

Informace z živnostenského rejstříku jsou přístupné online prostřednictvím Portálu živnostenského podnikání.

OSVČ a obchodní rejstřík

Často se stává, že si podnikatelé tyto dva rejstříky pletou a mezi sebou je zaměňují. To se však v důsledku může projevit jako zásadnější komplikace.
 
Na rozdíl od živnostenského rejstříku se do obchodního rejstříku nezapisují všechny podnikající osoby, které vlastní živnostenské oprávnění. To znamená, že neplatí často chybně uváděné pravidlo: Ten, kdo je zapsaný v živnostenském rejstříku, je automaticky zapsán v obchodním rejstříku. Běžná OSVČ tedy nemusí být do obchodního rejstříku zapsaná, ovšem může o to sama požádat.

Pokud se OSVČ rozhoduje, zda se nechá do obchodního rejstříku zapsat, měla by tento krok pečlivě zvážit. Z tohoto právního úkonu vyplývá řada povinností, které nemusejí být vždy příjemné. Zde jsou tři, které má každá OSVČ, která je zapsána do obchodního rejstříku.

 • povinnost vést účetnictví
 • zveřejnění účetní závěrky do sbírky listin
 • vystavování účetních dokladů

Rozdíl mezi OSVČ zapsanou v živnostenském rejstříku a OSVČ zapsanou v živnostenském i obchodním rejstříku je tedy značný a stojí určitě za rozvahu.

Oba registry mají tedy své specifické účely a slouží k evidenci různých druhů právních subjektů a podnikatelů v České republice. Je důležité mít na paměti rozdíl mezi obchodním rejstříkem a živnostenským rejstříkem, aby právní subjekty a podnikatelé měli vždy správné informace uvedené v registrech a splňovali všechny svoje zákonné povinnosti.

Pokud živnostník nemůže v živnosti nějaký čas pokračovat, měl by vědět, jak vyplnit formulář k pozastavení živnosti. Jakmile bude chtít v podnikání pokračovat vyřídí si obnovení pozastavené živnosti. Pro snadné a rychlé vyřizování faktur je dobré si pořídit fakturační software. Druhou možností je žádost o přerušení živnosti.