Gallup test – v češtině, online, cena

Gallupův test je široce používaný nástroj pro hodnocení angažovanosti a produktivity zaměstnanců. Test se dotazuje na různé aspekty pracovní spokojenosti, jako je pracovní prostředí, vedení, smysl práce a příležitosti pro růst. Výsledky testu poskytují cenné informace o tom, jak se zaměstnanci cítí ve své práci a co je motivuje k dosažení nejlepších výsledků. Je český Gallup test zdarma? Jak absolvovat Gallup test online?

SHRNUTÍ ČLÁNKU

Gallup test skládá z 12 otázek, které se dotýkají pracovní spokojenosti a motivace.

Analýza výsledků Gallup testu identifikuje oblasti, které je potřeba zlepšit, aby se zvýšila angažovanost a produktivita zaměstnanců.

Neexistuje oficiální plnohodnotná verze Gallup testu Q12 dostupná online zdarma v češtině.

Online verze testu Q12 je přibližně 250 Kč za respondenta.

V dynamickém a konkurenceschopném pracovním prostředí je důležité si udržovat produktivní zaměstnance. Angažovaní zaměstnanci jsou méně náchylní k odchodu z práce, jsou produktivnější a přispívají k pozitivní firemní kultuře. Gallup test se stal osvědčeným nástrojem pro měření angažovanosti a identifikaci oblastí, které je potřeba zlepšit.

Co je to Gallup test?

Gallupův test, známý také jako Gallup test nebo Q12, byl vyvinut společností Gallup, Inc. a skládá z 12 pečlivě vybraných otázek, které se dotýkají klíčových aspektů pracovní spokojenosti a motivace.

Test se zaměřuje na následující oblasti:

 • Míra zapojení do práce: Otázky zjišťují, zda se zaměstnanci cítí plně zapojeni do své práce a zda jim práce dává smysl.
 • Kvalita vedení: Hodnotí se vnímání vedení ze strany zaměstnanců, včetně podpory, uznání a spravedlnosti.
 • Možnosti růstu a rozvoje: Otázky se zaměřují na to, zda zaměstnanci cítí, že mají příležitosti k učení a rozvoji svých dovedností.
 • Vztahy na pracovišti: Hodnotí se kvalita vztahů mezi kolegy a s nadřízenými.
 • Vnímání firemní kultury: Otázky zjišťují, zda se zaměstnanci ztotožňují s firemní kulturou a hodnotami.
 • Příležitosti k aplikaci talentů: Posuzuje se, zda zaměstnanci mají možnost plně využít své silné stránky a dovednosti v práci.

Výsledky Gallup testu se prezentují ve formě skóre angažovanosti, které rozděluje zaměstnance do tří kategorií:

 • Vysoce angažovaní: Tito zaměstnanci jsou aktivně zapojeni do práce, produktivní a spokojení.
 • Mírně angažovaní: Zaměstnanci v této kategorii se cítí méně zapojeni a jejich produktivita může kolísat.
 • Neangažovaní: Tito zaměstnanci jsou nespokojení, neproduktivní a existuje vysoké riziko jejich odchodu z firmy.

Analýza výsledků Gallup testu umožňuje organizacím identifikovat oblasti, které je potřeba zlepšit, aby se zvýšila míra angažovanosti a produktivity zaměstnanců. Implementace cílených opatření na základě zjištěných dat může vést k pozitivním změnám v firemní kultuře, snížení fluktuace, k motivaci a celkové prosperitě firmy.

Test silných stránek

Test silných stránek je nástroj pro identifikaci a rozvoj individuálních silných stránek. Skláda se z 33 otázek, které se zaměřují na různé stránky osobnosti a profesního chování. Odpovědi na tyto otázky pomáhají odhalit přirozené talenty a dovednosti, které tvoří základ individuální silné stránky – ať už se člověk hlásí do firmy na částečný nebo na hlavní pracovní poměr.

Test silných stránek se zaměřuje na následující oblasti:

 • Talent: Test zjišťuje, co člověka přirozeně baví a v čem je nadaný.
 • Motivace: Odhaluje se, co člověka motivuje k dosažení nejlepších výsledků.
 • Styl myšlení: Posuzuje se, jak člověk přemýšlí a řeší problémy.
 • Způsob chování: Hodnotí se, jak se člověk projevuje v interakci s ostatními.
 • Emocionální inteligence: Zjišťuje se, jak člověk vnímá a řídí své vlastní emoce a emoce druhých.

Výsledky testu silných stránek se prezentují v podobě reportu, který uvádí 5 dominantních silných stránek. Každá silná stránka je popsána s podrobným výkladem jejích charakteristik a příkladů, jak ji lze využít v profesním i osobním životě.

Člověk se následně na základě testu osobnosti může lépe rozhodnout, zda se skutečně může ucházet o místo, které on sám považuje za tu nejlepší práci na světě. Někdy může test silných stránek ukázat, že danému jedinci bude více vyhovovat práce z domu.

Analýza výsledků testu silných stránek umožňuje:

 • získat hlubší pochopení sebe sama a svých silných stránek
 • rozvíjet a efektivněji využívat své talenty a dovednosti
 • zvýšit sebevědomí a motivaci
 • zlepšit profesní výkonnost a dosahovat lepších výsledků
 • vytvářet silnější a produktivnější pracovní vztahy

Test silných stránek se stává cenným nástrojem pro jednotlivce i organizace, kteří se snaží o dosažení plného potenciálu a budování prosperujícího pracovního prostředí.

Gallup test má potenciál zlepšit prostředí ve firmě.

Gallup test – cena

Pro ty, které zajímá Gallup test, cena může představovat důležitý parametr. Kolik stojí Gallup test? Cena Gallup testu se liší v závislosti na zvoleném typu testu a způsobu jeho administrace.

Kromě individuálního testování nabízí Gallup i firemní řešení, která zahrnují administraci testu pro celou organizaci, analýzu výsledků a implementaci strategií pro zvýšení angažovanosti. Cena těchto řešení se liší v závislosti na velikosti firmy a požadovaném rozsahu služeb.

Je důležité zdůraznit, že investice do Gallup testu se může mnohonásobně vrátit v podobě zvýšené produktivity, snížení fluktuace a celkového zlepšení firemní kultury. Studie Gallupu prokázaly, že firmy s vysoce angažovanými zaměstnanci dosahují o 21 % vyšší profitability, o 17 % vyšší produktivity a o 50 % nižší fluktuace.

Při rozhodování o koupi Gallup testu je důležité zvážit specifické potřeby a cíle dané organizace. Vedoucí pracovníci se mohou obrátit na autorizované partnery Gallupu, kteří jim pomohou s výběrem vhodného typu testu a s interpretací výsledků.

Gallup test v češtině

Gallup test v češtině je široce používaný nástroj pro hodnocení míry angažovanosti a produktivity zaměstnanců v České republice i v celém světě.

Ukázka testu talentových skupin Gallup testu v češtině:

Z následujících 4 oblastí vyberte celkem 7 tvrzení, která Vás nejvíce vystihují.

 • Baví mě dosahovat cílů a úspěšně je plnit.
 • Přirozeně zajišťuji, aby se věci staly.
 • Umím proměnit myšlenky a nápady v reálný a hmatatelný výsledek.
 • Jsem neúnavný v úspěšném dosahování cílů.
 • Je mi přirozené dotahovat věci do konce.
 • Jsem efektivní v komunikaci dovnitř i navenek týmu.
 • Je mi vlastní přebírat vedení a řízení.
 • Zajišťuji zohlednění všech relevantních názorů od jiných lidí.
 • Umím prodat nápady a práci týmu.
 • Umím přesvědčit ostatní.
 • Vytvářím takové prostředí, kde každý může naplno využívat svůj potenciál.
 • Buduji atmosféru, kde dokážeme ocenit potenciál ostatních členů týmu.
 • Umím propojit silné individuální jedince do funkčního celku, kde se pak násobí jejich potenciál.
 • Je mi vlastní budovat soudržné a silné týmy.
 • Stmeluji skupinu a umím podpořit jednotlivce na cestě k dosažení společného cíle/úspěchu.
 • Vím, co je nutné k tomu, aby tým pravidelně dosahoval úspěchu.
 • Mou doménou je analyzování a vstřebávání informací – dělám kvalitní rozhodnutí na základě faktů.
 • Kreativita a inovace jsou mi vlastní.
 • Pomáhám týmu uvažovat o budoucnosti.
 • Novými nápady a tipy inspiruji ostatní ke zlepšování produktivity.

Vyhodnocení testu pak zobrazí nejsilnější oblasti člověka vztahové i strategické. Přičemž zároveň doporučí, jak možná rizika si hlídat.

Například lidé s dominantní vztahovou oblastí vytvářejí a budují pevné vztahy, které dělají tým silnější. Zároveň je však potřeba se ujistit, zda je v rovnováze zájem o sebe a o druhé a zda člověk dokáže vyjádřit své pocity a potřeby.

Lidé s dominantní strategickou oblastí dosahují lepších výsledků na základě vstřebávání, analyzování a přemýšlení o informacích a situacích. Dokáží své nápady také realizovat? Je jejich myšlení v rovnováze s realitou?

Před nákupem Gallup testu je důležité zvážit firemní specifické potřeby a cíle. Investice do tohoto testu se může s trochou štěstí stát klíčovým faktorem pro dosažení dlouhodobého úspěchu a prosperity dané firmy. Může se snížit míra výpovědí a firma bude sestávat právě z takových zaměstnanců, které potřebuje – a kteří potřebují ji.

Český Gallup test zdarma

I když neexistuje oficiální plnohodnotná verze Gallup testu Q12 dostupná online zdarma v češtině, vyskytuje se několik alternativ, které pomohou s orientací v oblasti silných stránek zaměstnanců a oblastí pro rozvoj.

1. Online testy silných stránek:

 • Mojetalenty.cz: Poskytuje online verzi testu CliftonStrengths 34 v češtině za zvýhodněnou cenu. Test je strukturován do 177 otázek a výsledky zahrnují podrobný popis 34 talentů. 
 • Personality Lab: Nabízí bezplatný online kvíz se 100 otázkami.
 • Testosobnosti.zarohem: Test osobnosti na základě materiálů z VŠB Ostrava

2. Další zdroje:

 • Články a blogy o Gallup testu: Mnoho webových stránek a blogů v češtině se věnuje tématice Gallup testu a nabízí užitečné informace o jeho principech, interpretaci výsledků a využití v praxi.
 • Knihy o silných stránkách: Existuje celá řada knih v češtině, které se zaměřují na téma silných stránek a jejich rozvoj. Tyto knihy pomohou lépe porozumět talentům a jak je využít k dosažení cílů.

Online testy a bezplatné zdroje nenabídnou tak komplexní analýzu jako placené verze Gallup testu. Pokud má člověk zájem o hlubší pochopení svých silných stránek a oblastí pro rozvoj, je doporučováno zvážit investici do profesionálního testování.

Gallup test – cena v korunách

Přesná cena Gallup testu v korunách se může lišit v závislosti na kurzu měn a zvoleném prodejci. Nicméně pro orientaci jsou uvedeny přibližné ceny:

 • Online verze testu Q12: cca 250 Kč za respondenta
 • Individuální testování s analýzou a zpětnou vazbou: 1 250 – 5 000 Kč za osobu
 • Firemní řešení: Cena se liší v závislosti na velikosti firmy a požadovaném rozsahu služeb. Může se pohybovat v řádech desítek tisíc korun až stovek tisíc korun.

Pro zjištění aktuální ceny v korunách se doporučuje kontaktovat přímo autorizované partnery Gallupu v České republice.

Gallup test pomůže odhalit silné i slabé stránky zaměstnanců.

Gallup test online

Gallup test online nabízí pohodlný a flexibilní způsob, jak se dozvědět více o silných stránkách a oblastech pro rozvoj. Tyto online verze testu, dostupné v češtině, se obvykle skládají z 12 až 34 otázek, které se zaměřují na různé aspekty pracovní spokojenosti a motivace.

Po zodpovězení otázek online test zpracuje výsledky a poskytne uživateli přehled o jeho dominantních silných stránkách. Ve většině případů se jedná o zjednodušený, nikoliv plnohodnotný Gallup test. Někdy se též jedná jen o jakési variace na originální Gallup test.

Některé online verze Gallup testu jsou dostupné zdarma, zatímco jiné vyžadují poplatek za přístup k podrobnějším analýzám a interpretaci výsledků. Bezplatné online testy obvykle poskytují základní přehled o silných stránkách, zatímco placené verze zahrnují podrobný popis talentů, jejich charakteristik a příkladů, jak je lze využít v profesním i osobním životě.

Online Gallup test má řadu výhod:

 • Pohodlí: Test lze absolvovat kdykoliv a kdekoliv, a to z počítače, tabletu nebo chytrého telefonu.
 • Dostupnost: Existuje široká škála online verzí testu v češtině, které jsou snadno dostupné.
 • Rychlost: Výsledky testu jsou obvykle k dispozici během krátké doby po jeho dokončení.
 • Náklady: Bezplatné online testy jsou dostupné pro každého, zatímco placené verze nabízejí podrobnější analýzu za rozumnou cenu.

Online Gallup test však má i svá omezení:

 • Přesnost: Online verze testu nemusejí být tak přesné jako profesionální testování prováděné vyškoleným specialistou.
 • Interpretace: Uživatelé online testu nemusejí mít dostatečné znalosti k tomu, aby správně interpretovali výsledky a plně využili informace o svých silných stránkách.
 • Motivace: Absence osobní zpětné vazby a podpory ze strany specialisty může vést k nižší motivaci uživatele k rozvoji svých silných stránek.

I přes tato omezení může online Gallup test představovat cenný nástroj pro ty, kteří se chtějí dozvědět více o svých silných stránkách a oblastech pro rozvoj. Pro dosažení maximálního přínosu z online testu je však důležité si uvědomit jeho omezení a zvážit využití doplňkových zdrojů, jako jsou knihy, články a blogy o silných stránkách, nebo i profesionální testování a zpětnou vazbu.

Gallupův test je cenným nástrojem pro organizace, které chtějí lépe porozumět svým zaměstnancům a vytvořit podmínky pro jejich prosperitu, úspěch a dosažení plného potenciálu.