Pozastavení živnosti – formulář, žádost, doklady

Pozastavení živnosti nebo přerušení živnosti je proměnlivý stav, který může nastat v každodenním podnikatelském životě. V některých případech může být pozastavení živnosti dočasné a v jiných může být trvalé. Jedná se o situaci, kdy živnostník přestává provozovat svou podnikatelskou činnost, ovšem nezruší ji úplně.

Příčin, proč se může podnikatel rozhodnout pozastavit svou živnost, může být hned několik. Mohou to být osobní důvody, jako například nemoc, rodinné situace nebo potřeba odpočinku. Dalším důvodem může být také nízká poptávka po službách či výrobcích, které podnikatel nabízí. V některých případech může podnikatel také dostat zakázku, kterou nemůže v danou chvíli zvládnout, a proto se rozhodne pozastavit svoji živnost.

Provozování pozastavené živnosti není povoleno. To znamená, že živnostník nesmí prodávat ani nakupovat zboží, uzavírat smlouvy či poskytovat služby. V praxi to znamená, že živnostník musí ukončit veškeré obchodní aktivity spojené s provozováním živnosti.

Nejdůležitější zákony a předpisy týkající se přerušení živnosti

Zákony, kterými se při přerušení živnosti musí živnostník řídit:

 • zákon o živnostenském podnikání: § 31 odst. 2, 9, 11, 17 a § 17 odst. 4 a 8
 • zákon o daních z příjmů: § 23
Jedním z důvodů, proč podnikatel pozastaví svojí živnost, může být potřeba odpočinku.

Pozastavení živnosti formulář

Pozastavení živnosti může být prováděno jednak na základě rozhodnutí živnostenského úřadu, kdy je vydaný úřední výměr, a jednak na základě dobrovolného prohlášení živnostníka.

V obou případech má živnostník povinnost oznámit pozastavení své živnosti všem potřebným institucím:

 • finanční úřad – do 15 dnů od přerušení živnosti
 • okresní správa sociálního zabezpečení – do 8 dnů od přerušení živnosti
 • zdravotní pojišťovna – do 8 dnů od přerušení živnosti

Rychlejší je však oznámit přerušení živnostenskému úřadu, který slouží jako centrální registrační místo (CRM), pomocí jednotného registračního formuláře (JRF) tzv. „Změnového listu„. Ten pak za živnostníka informace předá finančnímu úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení i zdravotní pojišťovně. Oznámení živnostenskému úřadu je zcela dobrovolné.

Také je nutné v následujícím roce podat přehled o příjmech a výdajích za rok, ve kterém OSVČ aspoň po část roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplynutí lhůty, ve kterém měla povinnost podat daňové přiznání za tento kalendářní rok. Vznikne-li doplatek pojistného, je bývalá OSVČ povinna jej zaplatit.

Pokud živnostník neoznámí pozastavení své živnosti, hrozí mu sankce.

Je nutné v následujícím roce podat přehled o příjmech a výdajích za rok, ve kterém OSVČ aspoň po část roku provozovala živnost.

Co potřebuji k pozastavení živnosti?

Zde jsou informace o tom, jaké dokumenty musí fyzická osoba a právnická osoba předložit při žádosti o pozastavení živnosti.

Fyzická osoba

Pokud je živnostník jako fyzická osoba, tedy podniká jako jednotlivec, bude potřebovat následující doklady:

 1. Žádost o pozastavení živnosti
 2. Osobní identifikační doklad

Právnická osoba

V případě, že se podniká jako právnická osoba, tedy jako společnost s ručením omezeným či akciová společnost, budou potřeba následující dokumenty:

 1. Žádost o pozastavení živnosti
 2. Osobní identifikační doklad osoby oprávněné jednat za právnickou osobu, případně zmocněnec na základě písemné plné moci – plná moc vzor

Podání je možno podat osobně u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa (CRM) nebo jej zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky tohoto úřadu).

Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

K osobnímu jednání na živnostenském úřadě není potřeba formuláře vyplňovat, dochází k jejich elektronickému vyplnění vyřizující úřední osobou.

Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení na základě plné moci.

Na živnostenském úřadě pozastavení živnosti elektronicky vyplní úředník.

Žádost o pozastavení živnosti

Proces podání žádosti o pozastavení živnosti začíná vyplněním formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na živnostenském úřadě.

Žádost obsahuje následující údaje:

 • Obchodní firmu nebo název firmy nebo jméno a příjmení
 • Identifikační číslo osoby
 • Datum narození
 • Rodné číslo, bylo-li přiděleno
 • Živnost, případně živnosti, jejichž provozování přerušuje
 • Datum počátku přerušení provozování živnosti (může jím být datum podání nebo pozdější den) a datum ukončení přerušení provozování živnosti

V oznámení se musí určit, od jakého data a do jakého data se živnost přerušuje. Živnost se může pozastavit pouze na konkrétní časové období, například na několik měsíců či let. Délku přestávky si OSVČ určuje sama, vždy ovšem platí, že pozastavení živnosti na dobu neurčitou není možné.

Živnost lze pozastavit nejdříve ode dne, kdy úřad oznámení o přerušení obdrží.

Oznámení přerušení provozování živnosti nelze učinit zpětně. Podle § 31 odst. 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, musí podnikatel toto oznámení nahlásit předem. V tomto odstavci zákona jsou dále uvedeny povinnosti vztahující se na podnikatele.

Je důležité nezapomenout v žádosti zaškrtnout také oznámení pro finanční úřad, pojišťovnu a ČSSZ.

Pozastavení živnosti online

Má-li OSVČ moje datová schránka nebo kvalifikovaný elektronický podpis, formulář jednoduše vyplní a odešle prostřednictvím aplikace na stránkách rejstříku živnostenského podnikání.

Pozastavení živnosti pojištění a nárok na důchod

Hlavní výhodou pozastavení živnosti je, že živnostník nebude muset platit zálohy na sociální pojištění. Zároveň by měl mít na paměti, že měsíce, za které sociální pojištění neplatí, se nezapočítávají do nároku na důchod.

Pokud tedy živnost pozastavil a nenastupuje do zaměstnání, může pro něj být vhodným řešením přihlášení na úřad práce. K tomu bude potřebovat Potvrzení o době výkonu samostatné výdělečné činnosti a o době důchodového pojištění, které mu na požádání vydá Okresní správa sociálního zabezpečení.

Kromě příspěvku v nezaměstnanosti (pokud je na něj nárok) se období, kdy bude živnostník registrovaný na úřadu práce, započítá do nároku na důchod.

Naopak zdravotní pojištění si OSVČ platit musí i při přerušení živnosti. Respektive ho za něj může platit stát, pokud se přihlásí na úřad práce. V opačném případě se stane osobou bez zdanitelných příjmů a zdravotní pojištění si bude platit sám v zákonem dané výši – pro rok 2024 to je 2 968 Kč.

Pozastavení živnosti lze také provést online pomocí datové schránky či kvalifikovaného elektronického podpisu.

Pozastavení živnosti a účetnictví

Přerušit živnost může živnostník i jako plátce DPH, zůstává jím však i nadále. I poté tedy musí podávat finančnímu úřadu nulové daňové přiznání až do doby, než živnost znovu obnoví, nebo zruší registraci DPH. Kontrolní hlášení během přerušení živnosti podávat nemusí.

Pozastavení živnosti a sídlo podnikání

Po celou dobu přerušení živnosti platí povinnost mít řádně označené sídlo podnikání. A pokud sídlo OSVČ nemá shodné s bydlištěm, musí mít po celou dobu platný souhlas vlastníka s umístěním sídla na dané adrese.

Pozor, pokud si živnostník pronajímá virtuální sídlo. Díky zákonným povinnostem není výjimkou, že si poskytovatelé virtuálních sídel dají do svých obchodních podmínek, že za sídlo musí platit i při přerušené živnosti.

Navíc pokud platit přestane, smí poskytovatel virtuálního sídla oznámit příslušným úřadům, že souhlas s umístěním sídla na dané adrese pozbyl platnosti. Bez platného souhlasu se bohužel podnikat nedá a takovou živnost musí úřad zrušit.

Prodloužení pozastavení živnosti

Pozastavení živnosti se udává ke konkrétnímu datu. Po uplynutí tohoto data je živnost automaticky obnovena. Je tedy vhodné zaznamenat datum, do kterého je živnost pozastavena.

Prodloužení pozastavení živnosti je možné kdykoli. Pokud si podnikatel není jistý, kdy bude opět schopen či připraven vrátit se k pozastavené činnosti, může udat délku přerušení třeba jeden rok a následně přerušení dále prodlužovat.

Je třeba opět kontaktovat živnostenský úřad a pozastavení živnosti prodloužit. Prodloužení lze opět provést online prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem.

Obnovení pozastavené živnosti

Když se živnost obnovuje přesně v datu, které je nahlášeno při přerušení, není nutné oznamovat obnovení živnostenskému úřadu. Pokud se živnostník vrací k činnosti dříve, je povinen toto písemně oznámit a teprve poté může v podnikání pokračovat. Opět využije změnový list JRF.

V provozování živnosti je možné pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti nebo pozdějším dnem uvedeným v oznámení.

Živnost se obnovuje zdarma.

Je dobré pamatovat také na to, že od kalendářního měsíce, kdy živnostník svou živnost obnovil, by měl znovu začít platit i zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Zálohy může platit v minimální výši, zbytek se po podání přehledů v následujícím roce dopočte podle jeho reálných příjmů.

Informaci o obnovení živnosti tedy nesmí zapomenout nahlásit správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, a to opět do 8. dne následujícího měsíce. To se dá zase udělat na vlastní pěst v termínech, nebo všem institucím naráz prostřednictvím vyplněného JRF.

Pozastavení nebo ukončení živnosti

Je důležité pečlivě si promyslet, zda podnikání opravdu zrušit. Zrušení živnostenského oprávnění je totiž definitivní. Pokud by si to živnostník rozmyslel a v budoucnu opět chtěl začít podnikat, nevyhne se poplatku 1 000 Kč za založení nové živnosti.

Živnost je tedy lepší pouze pozastavit, a to na libovolně dlouhé období. Nic nebrání se k podnikání za několik měsíců či let zase vrátit a po obnovení živnosti pokračovat v podnikání. Obnovení nic nestojí.

Zrušení živnosti může mít ovšem oproti obyčejnému pozastavení výhody. Konkrétně jednu. Zatímco čtyři roky po zrušení živnosti se přestane podnikatel veřejně zobrazovat v živnostenském rejstříku, pro pouhé pozastavení živnosti to neplatí – u pozastavené živnosti zůstává součástí veřejného rejstříku i nadále. Tedy dokud živnost neukončí plus čtyři roky k tomu.

Pozastavení živnosti je tedy důležitým krokem, zejména pro ty živnostníky, kteří se potřebují na určitou dobu odpočinout nebo se věnovat jiným záležitostem. Je však důležité dodržet veškerá práva a povinnosti spojená s tímto krokem a nezapomínat na oznámení všem potřebným institucím. Pokud se podnikání v budoucnu opět rozhodne živnostník obnovit, bude to mnohem jednodušší, pokud pozastavení své živnosti provedl řádně.

Pokud by živnostník potřeboval finance pro své začínající podnikání, půjčka pro živnostníky by pro něj mohla být skvělou volbou.