Souhlas s umístěním sídla společnosti – vzor

Umístění sídla společnosti je velmi důležitá otázka při zakládání nové společnosti a může mít dlouhodobé dopady na její fungování a úspěch.

Zároveň však může být téma diskuse a řada faktorů může ovlivnit rozhodnutí o tom, kde bude sídlo společnosti umístěno.


V tomto článku jsou informace o:

 • Faktory, které ovlivňují umístění sídla společnosti
 • Kde se dá zřídit sídlo podnikání
 • Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti
 • Souhlas s umístěním sídla společnosti vzor

Faktory, které ovlivňují umístění sídla společnosti

Zvolené umístění sídla může mít významný vliv na úspěch či neúspěch podniku, a proto je důležité vybrat jej s rozmyslem a zvážit všechny možné faktory.

 • Právní adresa – Jedním z hlavních důvodů, proč je umístění sídla společnosti tak důležité, je fakt, že se jedná o její právní adresu. To znamená, že na tomto místě má společnost zaregistrovány své dokumenty, jako jsou zakladatelské listiny, stanovy či doklady o majetku. Tato adresa je také důležitá pro komunikaci s veřejnými institucemi, jako je finanční úřad, živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík a další. Správné umístění sídla může také ovlivnit dodatečné povinnosti společnosti, jako jsou poplatky za využívání služeb, daňové sazby nebo kontrolní mechanismy.
 • Infrastruktura a služby v okolí – Rozvoj infrastruktury v okolí a dostupnost služeb jsou další faktory, které mohou ovlivnit rozhodování o umístění sídla společnosti. V blízkosti často bývají obchody, služby, restaurace nebo banky, což může být výhodné pro obchodní aktivity a pohodlné pro zaměstnance. Zároveň je důležité zohlednit i kvalitu internetového připojení, které má v dnešní době stále větší vliv na efektivitu práce.
 • Dostupnost a komunikace – Podnikatel by měl zvážit, zda je místo vhodně dostupné pro zaměstnance, zákazníky, dodavatele a další externí partnery. Důležitým kritériem může být také dostupnost parkovacích míst, veřejná doprava a blízkost hlavních silničních tahů. V případě, že je podnikatelův byznys závislý na fyzické přítomnosti zákazníků nebo návštěvníků, je klíčové zvolit atraktivní lokalitu s vysokým počtem potenciálních zákazníků.
 • Specifické požadavky – Některé společnosti mohou mít specifické požadavky na umístění sídla, jako je potřeba blízkosti výzkumných center nebo partnerů v oboru, například v případě výrobních firem. V tomto případě je nutné zvážit možnost vytvoření pobočky nebo územního pracoviště na jiném místě než původní sídlo.
 • Image firmy – Umístění sídla společnosti může také ovlivnit její image. V různých regionech a městech se mohou vytvářet různé stereotypy či reputace, které se mohou projevovat i na přístupu potenciálních obchodních partnerů nebo zaměstnanců. V tomto ohledu je důležité zvážit možné výhody nebo nevýhody, které může mít pro společnost určité umístění.
 • Nákladovost – Stejně jako u každého podnikatelského rozhodnutí, je také v případě umístění sídla důležité zvážit náklady spojené s konkrétní lokalitou. Podnikatel musí zohlednit náklady na nájem, poplatky za vodu, elektřinu a další režie, a také zvážit, zda bude schopen tyto náklady pokrýt získávanými příjmy.
 • Konkurence – Zvolená lokalita by měla být pro podnikatele atraktivní i z důvodu přítomnosti konkurenčních podniků. Na jedné straně může být výhodou, že potenciální zákazníci mohou být přitahováni kousek od sebe, na druhé straně však může být přítomnost konkurence nevýhodná. Proto je důležité zvážit, zda daná lokalita má dostatečný potenciál pro ekonomický růst podniku a zda se v ní podnikatel dokáže uchytit na trhu.
Zvolené umístění sídla může mít významný vliv na úspěch či neúspěch podniku.

Je tedy zcela pochopitelné, že všechny výše uvedené faktory mohou mít vliv na rozhodování o umístění sídla společnosti. V konečném důsledku se jedná o strategické rozhodnutí, které bude mít dlouhodobé dopady na fungování a úspěch společnosti. Proto je důležité pečlivě zvážit všechny možnosti a posoudit, které faktory jsou pro danou společnost nejvíce důležité.

V případě, že si jsou vlastníci společnosti jisti svým rozhodnutím a souhlasí s umístěním sídla, je důležité provést všechny nezbytné kroky a zaregistrovat společnost na dané adrese. Současně je však vždy možné změnit sídlo společnosti v případě změny podmínek nebo potřeb. V takovém případě je nutné jasně komunikovat s veřejnými institucemi a informovat o změně sídla a včas upravit veškeré dokumenty a záležitosti.

Umístění sídla společnosti je důležitým, avšak zároveň volným rozhodnutím, které by mělo být provedeno s přihlédnutím k mnoha faktorům. Výběr správného místa může pomoci společnosti v jejím rozvoji a úspěchu, a proto je důležité se mu věnovat s dostatečnou pozorností a pečlivě jej zvážit.

Každý živnostník musí být zapsaný v živnostenském rejstříku a někteří i v obchodním rejstříku.

Kde se dá zřídit sídlo podnikání?

Pro sídlo podnikání platí, že podnikatel musí být schopný z uvedené adresy komunikovat s úřady. Je vhodné tedy volit takovou adresu, která je snadno identifikovatelná a umožní bezproblémové přebírání a vyřizování korespondence.

Stejně jako u sídla společnosti i pro sídlo živnostníka platí, že daná adresa by měla být využívána k řízení chodu podnikání a mělo by být možné na ni doručit písemnosti.

 • Trvalé bydliště – V případě živnostníků je adresa sídla často shodná s adresou trvalého bydliště.
 • Kontaktní adresa – Sídlo se dá zřídit i na takzvané kontaktní adrese – v tom případě se musí doložit souhlas s úředně ověřeným podpisem vlastníka nemovitosti, že mát oprávnění daný prostor využívat.
 • Virtuální sídlo – Virtuální sídlo podnikání se dá využít hned v několika případech – například tehdy, když je trvalé bydliště v pronájmu nebo na obecním úřadu a daná adresa se nesmí uvést jako sídlo podnikání.

V současné době je velmi běžné, že podnikatelé často volí variantu založení a provozování svého podnikání v prostorách svého bydliště, protože to přináší mnoho výhod – úsporu nákladů na pronájem kancelářských prostor, rychlý a jednoduchý přístup do pracovního prostředí, komfort a pohodlí práce v domácím prostředí apod.

Údaje o sídle musí být uvedeny také ve společenské smlouvě, která se podepíše před zápisem do obchodního rejstříku. Tato listina se podává rejstříkovému soudu.

Umístění sídla společnosti je velmi důležitá otázka při zakládání nové společnosti a může mít dlouhodobé dopady na její fungování a úspěch.

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti

Souhlas s umístěním sídla společnosti je klíčovým dokumentem pro založení a provozování podnikání v České republice. Každý živnostník potřebuje sídlo své firmy, kde bude přijímat poštu, jednat s klienty a provozovat svůj podnikatelský záměr.

Nicméně, nelze umístit sídlo společnosti jen tak kdekoliv. Je nezbytné získat souhlas vlastníka nemovitosti, na které bude provozována živnost, s umístěním sídla společnosti.

Co je souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti?

Souhlas s umístěním sídla je písemné potvrzení o tom, že vlastník nemovitosti (např. byt, dům, nebo kancelářské prostory) souhlasí s tím, že na jeho nemovitosti bude umístěno sídlo společnosti. Tento dokument potvrzuje, že živnostník má právo využívat danou nemovitost pro provozování podnikání.

Proč je potřeba souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti?

Při založení firmy je potřeba mít právní základ pro využívání nemovitosti pro podnikatelské účely. Bez souhlasu vlastníka nemovitosti není možné nemovitost využívat k jinému účelu než k bydlení. Tímto souhlasem se vlastník nemovitosti zavazuje umožnit používání dané nemovitosti pro provozování daného podnikání.

Obsah souhlasu vlastníka s umístěním sídla společnosti

Zde je všechno, co by měl souhlas vlastníka nemovitosti obsahovat a jaké jsou důležité informace, které by měl vlastník nemovitosti před poskytnutím souhlasu zvážit.

Souhlas nesmí být starší než 3 měsíce.

 • Forma souhlasu – Souhlas vlastníka nemovitosti musí být udělen písemnou formou. Je zde spousta možností, jak jej může vlastník nemovitosti udělit – může se jednat o samostatný dokument, nebo může být součástí smlouvy o pronájmu bytu, nebo domu. Důležité je, aby byl souhlas vlastníka nemovitosti udělen písemně a jeho obsah byl jednoznačný a srozumitelný.
 • Údaje o společnosti OSVČ a firmě – Souhlas vlastníka nemovitosti by měl obsahovat údaje o společnosti OSVČ, nebo firmě, která bude v nemovitosti sídlit. Mezi tyto údaje patří jméno a příjmení nebo název společnosti, sídlo, IČO, DIČ, kontaktní údaje a další relevantní informace.
 • Údaje o vlastníkovi nemovitosti – Dále by souhlas měl obsahovat údaje o vlastníkovi nemovitosti, tedy jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště. Tyto informace jsou důležité z hlediska identifikace vlastníka nemovitosti a ověření, že byl souhlas udělen oprávněnou osobou.
 • Název nemovitosti a přesnou adresu
 • Katastrální úřad na kterém je objekt evidován.
 • Číslo listu vlastnictví, kde je nemovitost zapsaná.
 • Účel použití – V souhlasu je důležité uvést účel použití nemovitosti – tedy pro provozování sídla společnosti OSVČ, nebo firmy. Toto ustanovení by mělo být zformulováno tak, aby nedocházelo k nejasnostem a sporům ohledně využití nemovitosti.
 • Doba platnosti – Je také důležité určit dobu platnosti souhlasu. Obecně platí, že souhlas má platnost do odvolání, nicméně je vhodné určit maximální dobu, na kterou je souhlas udělen, například rok či dva. Důležité je také připomenout možnost odvolání souhlasu vlastníkem nemovitosti, pokud by došlo k nějakému nesplnění dohodnutých podmínek.
 • Podmínky použití – V souhlasu by měly být uvedeny podmínky, za kterých může být souhlas odvolán, například v případě porušení domovního řádu, nebo nezaplacení nájemného, či kterékoliv jiné závažné skutečnosti.
 • Další důležité informace – Souhlas by měl obsahovat i další důležité informace, jako například podmínky užívání společných prostor, smluvní pokuty za případné porušení podmínek, nebo potvrzení o tom, že společnost OSVČ či firma nenesou žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé vlastníkovi nemovitosti.
 • Podpis vlastníka nemovitosti a datum – Souhlas vlastníka nemovitosti musí být podepsán s úředně ověřeným podpisem. Pokud objekt vlastní více lidí, doporučuje se, aby souhlas podepsal každý z vlastníků.

K souhlasu je nezbytné přiložit výpis z katastru nemovitostí – tento výpis je možné získat na jakékoliv pobočce CzechPointu či pobočce České pošty, stačí znát pouze LV nemovitosti, popř. katastrální území.

Důležitost souhlasu vlastníka s umístěním sídla společnosti

Souhlas s umístěním sídla je důležitým dokumentem pro samotného živnostníka, protože bez něj není možné provozovat podnikání na dané nemovitosti. V případě, že neexistuje souhlas vlastníka, může to vést k právním problémům a potížím při výkonu podnikání. Díky souhlasu vlastníka je zároveň možné zaregistrovat společnost u živnostenského úřadu a dalších institucí.

Souhlas vlastníka nemovitosti je důležitým dokumentem pro založení a provozování podnikání v České republice. Je proto nutné zajistit jeho získání před zahájením podnikání na dané nemovitosti.

Vlastník nemovitosti by měl pečlivě zvážit všechny podmínky a informace před udělením souhlasu a případně si nechat poradit od právníka. Pokud člověk vlastní nemovitost a hodlá ji pronajímat živnostníkovi, je důležité dbát na to, aby tento souhlas byl předem vyřešen a byl součástí nájemní smlouvy.

Souhlas vlastníka nemovitosti musí být podepsán s úředně ověřeným podpisem.

Souhlas s umístěním sídla společnosti vzor

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti je důležitým dokumentem, kterým vlastník nemovitosti potvrzuje svůj souhlas s tím, aby na jeho nemovitosti bylo umístěno sídlo společnosti. Tento souhlas je nezbytným krokem pro vznik a fungování společnosti na dané adrese.

Níže je vzorový text souhlasu, který má sloužit pouze jako orientační příklad a je vhodné jej uzpůsobit konkrétním potřebám a situaci daného případu.


SOUHLAS VLASTNÍKA NEMOVITOSTI S UMÍSTĚNÍM SÍDLA SPOLEČNOSTI – vzor

[Místo, Datum]

Věc: Souhlas s umístěním sídla společnosti

Já, [Jméno a Příjmení],

bydlící na adrese [Adresa],

vlastník nemovitosti nacházející se na adrese [Adresa nemovitosti],

tímto prohlašuji,

že souhlasím s umístěním sídla společnosti [Název společnosti] v této nemovitosti.

Sídlo společnosti bude umístěno v:

 • [Popis prostor v nemovitosti]

Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou.

Prohlašuji, že jsem výše uvedené údaje uvedl/a pravdivě a správně.

S pozdravem,

[Jméno a Příjmení]

Vlastník nemovitosti

Podpis:

[Podpis]


Tento vzor je pouze orientační a může být upraven dle konkrétní situace a požadavků společnosti. V případě jakýchkoliv nejasností či pochybností je vhodné vyhledat radu nebo pomoc právníka, který poradí individuálně podle dané situace.

Souhlas s umístění sídla společnosti vzor pdf a také textový vzor souhlasu je k dispozici k prohlédnutí i ke stažení na internetových vyhledávačích nebo přímo na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu či webových stránkách notářských kanceláří.