Životopis – struktura, tipy, vzor

Životopis, neboli curriculum vitae (CV), je dokument, který shrnuje vzdělání, pracovní zkušenosti a další relevantní informace o uchazečí pro potenciálního zaměstnavatele. Dobře napsaný životopis může otevřít dveře k vysněné práci, proto je důležité vědět, jak na to.


Tento článek popisuje:

 • Jak strukturovat životopis: Jaké sekce by měl životopis obsahovat a v jakém pořadí je uvést.
 • Co do životopisu napsat: Jak správně popsat své vzdělání, pracovní zkušenosti a další relevantní informace.
 • Tipy pro psaní životopisu: Rady, jak životopis správně formátovat, jaký styl psaní zvolit a čeho se vyvarovat.
 • Životopis v angličtině: Jak napsat životopis v angličtině, včetně specifických frází a formátování.
 • Vzory životopisů: Vzory životopisů pro různé profese, které pomohou s inspirací.

Důležité: Životopis je vizitkou uchazeče, proto je důležité, aby byl přehledný, strukturovaný a bezchybný. Je klíčové věnovat jeho tvorbě dostatek času a úsilí, ať už se člověk uchází o jakoukoli pozici, například v rámci návratu do práce po mateřské dovolené.

Správně napsaný životopis může stát na počátku závratné kariéry.

Můj životopis – jak by měl vypadat životopis

Jak by měl vypadat životopis? Dobře napsaný životopis je klíčový pro úspěšné uchopení o vysněnou práci, například při změně zaměstnání. Kromě obsahu je důležitá i jeho forma a struktura. Životopis by měl být přehledný, strukturovaný a bezchybný.

Měl by obsahovat všechny relevantní informace o dosaženém vzdělání, pracovních zkušenostech, dovednostech a dalších profesních kvalitách. Jaké náležitosti by měl obsahovat profesní životopis? Smí se uvádět koníčky? A je možné jej pojmenovat Můj životopis?

Základní struktura životopisu:

 • Nadpis: Místo vágního „Můj životopis“ uvést jméno a příjmení, případně tituly (např. Ing. Jan Novák).
 • Kontaktní údaje: Uvést své telefonní číslo, emailovou adresu a případně i adresu bydliště.
 • Profesní profil: Stručný text (cca 3-5 vět), ve kterém uchazeč shrne své profesní cíle, klíčové dovednosti a zkušenosti.
 • Vzdělání: Uvést informace o dosaženém vzdělání v chronologickém pořadí (od nejvyššího po nejnižší). Zaměřit se na relevantní informace o dosažených titulech, absolvovaných programech a specifických znalostech.
 • Pracovní zkušenosti: Popsat své pracovní zkušenosti v chronologickém pořadí. U každé pozice uvést název firmy, datumy nástupu a odchodu, název pozice a stručný popis zodpovědností a dosažených výsledků.
 • Dovednosti: Uvést výčet klíčových dovedností a kompetencí, rozdělených do relevantních kategorií (např. jazykové znalosti, IT dovednosti, soft skills).
 • Další relevantní informace: Lze uvést i další informace, které jsou relevantní pro danou pozici, jako jsou publikace, dobrovolnické aktivity, zájmy atd.

Formátování životopisu:

 • Používat přehledný a čitelný font (např. Arial, Calibri, Times New Roman) o velikosti 11-12 bodů.
 • Dodržovat dostatečné okraje a řádkování.
 • Text rozdělit do krátkých odstavců a používat výstižné nadpisy.
 • Životopis uložit ve formátu PDF, aby se zachovalo formátování.

Tipy pro psaní životopisu:

 • Přizpůsobit životopis konkrétní pozici: Zaměřit se na ty informace, které jsou relevantní pro danou práci.
 • Používat aktivní slovesa a kvantifikovat výsledky: Místo „Zodpovědný za…“ uvést „„Zvýšil jsem…“ nebo „Dosáhl jsem…“.
 • Dbát na gramatiku a pravopis: Pečlivě zkontrolovat životopis před odesláním, zda neobsahuje chyby nebo překlepy.
 • Nechtat si životopis zkontrolovat: Požádat kamaráda, rodinného příslušníka nebo kariérního poradce o zpětnou vazbu.

Je dobré mít na paměti, že životopis je vizitkou a prvním dojmem, který uchazeč udělá na potenciálního zaměstnavatele. Proto je dobré věnovat jeho tvorbě dostatek času a úsilí, ať už se člověk uchází o jakoukoli pozici.

Stručný životopis

Stručný životopis, nazývaný také „profesní profil“ nebo „CV summary“, je nanejvýš jednostránkový dokument, který shrnuje klíčové dovednosti, zkušenosti a profesní cíle jedince.

Je ideální pro situace, kdy je potřeba stručné a výstižné prezentace profesních kvalit v rámci vytvoření profesního portrétu, například při networkingových aktivitách, online prezentacích nebo přihláškách na profesní platformy.

Čím se stručný životopis liší od tradičního životopisu:

 • Struktura: Stručný životopis je kratší a strukturovanější než klasický životopis. Zaměřuje se na klíčové informace a vynechává detaily, které nejsou pro danou situaci relevantní.
 • Délka: Stručný životopis by měl mít maximálně jednu stránku.
 • Obsah: Stručný životopis se zaměřuje na uchazečovy klíčové dovednosti, zkušenosti a profesní cíle. Detaily o dosaženém vzdělání a pracovní historii jsou uvedeny v kratší a výstižnější formě.
 • Formátování: Stručný životopis by měl být přehledný a graficky atraktivní, aby zaujal na první pohled.

Jak by měl vypadat stručný životopis:

 • Nadpis: Uvést své jméno a příjmení, případně tituly.
 • Profesní profil: Stručný text (cca 3-5 vět), ve kterém uchazeč stručně shrne své profesní cíle, klíčové dovednosti a zkušenosti.
 • Klíčové dovednosti: Seznam uchazečových klíčových dovedností a kompetencí, rozdělených do relevantních kategorií.
 • Pracovní zkušenosti: Stručný výčet relevantních pracovních zkušeností s důrazem na dosažené výsledky.
 • Vzdělání: Stručné informace o nejvyšším dosaženém vzdělání a případně o dalších relevantních kurzech a programech.
 • Kontaktní údaje: Uvést své telefonní číslo, emailovou adresu a případně i adresu bydliště.

Stručný životopis je cenným nástrojem, který uchazeči pomůže zaujmout potenciální zaměstnavatele a klienty. Je nesmírně důležité věnovat jeho tvorbě dostatek péče a uchazeč bude pravděpodobně odměněn profesním úspěchem.

Životopis studenta

Životopis studenta slouží k prezentaci jeho dosavadního vzdělání, dovedností a zkušeností potenciálnímu zaměstnavateli. I když student nemá rozsáhlou pracovní historii, může se mu podařit zaujmout personalisty, pokud svůj životopis správně sestaví a zdůrazní své silné stránky.

Základní struktura životopisu studenta:

 • Nadpis: Jméno a příjmení studenta, případně tituly (např. Bc. Jan Novák).
 • Kontaktní údaje: Telefonní číslo, emailová adresa a případně i adresa bydliště.
 • Vzdělání: Chronologický výčet dosaženého vzdělání s důrazem na relevantní informace (např. název školy, obor studia, datumy studia, dosažené tituly, vyznamenání, absolvované kurzy a programy).
 • Dovednosti: Seznam klíčových dovedností a kompetencí relevantních pro danou pozici (např. jazykové znalosti, IT dovednosti, měkké dovednosti).
 • Zkušenosti: I když student nemá rozsáhlou pracovní historii, může uvést relevantní zkušenosti z brigád, dobrovolnictví, studentských projektů, zájmových aktivit apod.
 • Další relevantní informace: Jazykové znalosti, řidičský průkaz, počítačové znalosti, talenty, zájmy a koníčky.

Tipy pro psaní životopisu studenta:

 • Přizpůsobit životopis konkrétní pozici: Zaměřit se na ty informace, které jsou relevantní pro danou situaci.
 • Dbát na gramatiku a pravopis: Pečlivě zkontrolovat životopis před odesláním.
 • Zdůraznit své silné stránky: I když student nemá mnoho zkušeností, může zdůraznit své silné stránky, jako je motivace, učenlivost, flexibilita, zodpovědnost, jazykové znalosti atd.
 • Uvést příklady: Doplnit studentův životopis o konkrétní příklady z jeho studia, brigád, dobrovolnictví nebo zájmových aktivit, které demonstrují jeho dovednosti a kompetence.
 • Nebát se originality: Životopis studenta může být kreativnější a méně formální než životopis zkušeného profesionála.

Dobře napsaný životopis studenta mu může otevřít dveře k prvním pracovním příležitostem a nastartovat jeho profesní kariéru. Je tedy dobré věnovat jeho tvorbě dostatek péče a úsilí.

Před sepsáním samotného životopisu je možné si připravit i ruční poznámky.

Životopis studenta pro přijímací řízení na VŠ

Při podávání přihlášky na vysokou školu může být životopis jedním z důležitých dokumentů, které uchazeč o studium předkládá. V tomto případě se životopis zaměřuje na dosavadní vzdělání studenta, jeho studijní výsledky a mimoškolní aktivity.

Základní struktura životopisu pro VŠ:

 • Nadpis: Jméno a příjmení studenta.
 • Kontaktní údaje: Telefonní číslo, emailová adresa a případně i adresa bydliště.
 • Vzdělání: Chronologický výčet dosaženého vzdělání s důrazem na relevantní informace (např. název školy, obor studia, datumy studia, dosažené tituly, vyznamenání, absolvované kurzy a programy).
 • Studijní výsledky: Průměr známek, případně umístění v olympiádách a soutěžích.
 • Mimoškolní aktivity: Dobrovolnictví, zájmové aktivity, sportovní aktivity, atd.
 • Další relevantní informace: Jazykové znalosti, řidičský průkaz, počítačové znalosti, atd.

Tipy pro psaní životopisu pro VŠ:

 • Přizpůsobit životopis konkrétnímu oboru studia: Zaměřit se na ty informace, které jsou relevantní pro daný obor.
 • Zdůraznit silné stránky: Zaměřit se na studijní výsledky, mimoškolní aktivity a další relevantní zkušenosti, které demonstrují motivaci a zájem o daný obor studia.

Dobře napsaný životopis může zvýšit šance na přijetí na vysněnou vysokou školu. Pokud student bude věnovat jeho tvorbě dostatek péče a úsilí, může být odměněn studijním úspěchem.

Životopis anglicky

Nejen při hledání nové práce v zahraničí je nezbytné mít perfektně zpracovaný životopis v angličtině. Ten by se měl lišit od českého životopisu v několika ohledech:

Formátování:

 • Používat přehledný a strukturovaný formát.
 • Dbát na dostatečné okraje a řádkování.
 • Volit čitelný font (např. Arial, Calibri, Times New Roman) o velikosti 11 – 12 bodů.
 • Uložit životopis ve formátu PDF, aby se zachovalo formátování.

Struktura:

 • Personal information: Kontaktní informace (jméno, adresa, telefon, email).
 • Profile summary: Stručný profil shrnující profesní cíle, dovednosti a zkušenosti (cca 3-5 vět).
 • Work experience: Chronologický výčet pracovních pozic s důrazem na dosažené výsledky.
 • Education: Chronologický výčet dosaženého vzdělání s důrazem na relevantní informace.
 • Skills: Seznam všech klíčových dovedností a kompetencí.
 • Additional information: Jazykové znalosti, řidičský průkaz, počítačové znalosti, zájmy a koníčky.

Jazyk:

 • Používat spisovnou angličtinu s gramaticky správnou konstrukcí vět.
 • Vyhnout se slangovým výrazům a hovorové angličtině.
 • Dbát na správnou interpunkci a diakritiku.
 • Nechat si životopis zkontrolovat rodilým mluvčím.

Vzor životopisu v angličtině:

Jane Doe 123 Main Street Anytown, CA 12345 (123) 456-7890 jane.doe@email.com

Profile Summary

Dedicated and experienced software engineer with a strong track record of developing and delivering high-quality software solutions. Proven ability to work independently and as part of a team, and to meet deadlines under pressure. Seeking a challenging position in a fast-paced environment where I can use my skills and experience to make a significant contribution.

Work Experience

Software Engineer Acme Corporation, Anytown, CA 2020 – Present

 • Developed and maintained software applications for a variety of clients.
 • Worked with a team of engineers to design, implement, and test new features.
 • Successfully delivered projects on time and within budget.

Software Engineer Intern XYZ Company, Anytown, CA 2019

 • Developed and tested software applications.
 • Worked with a team of engineers to design and implement new features.
 • Gained valuable experience in the software development process.

Education

Master of Science in Computer Science Stanford University, Stanford, CA 2018 – 2020

Bachelor of Science in Computer Science University of California, Berkeley, CA 2014 – 2018

Skills

 • Programming Languages: Java, Python, C/C++, JavaScript
 • Software Development Tools: Eclipse, IntelliJ IDEA, Git
 • Databases: MySQL, PostgreSQL
 • Operating Systems: Linux, Windows
 • Cloud Computing: AWS, Azure

Additional Information

 • Fluent in English and Spanish
 • Driver’s license
 • Proficient in Microsoft Office Suite

V dnešním globalizovaném světě je životopis v angličtině cenným nástrojem, který může otevřít dveře k novým profesním příležitostem. Mnoho mezinárodních společností se sídlem v České republice používá angličtinu jako firemní jazyk a požaduje životopisy v angličtině i od českých uchazečů.

Řada firem požaduje životopis v angličtině.

Životopis – dovednosti

Jaké by měl obsahovat životopis dovednosti a jak je uvádět? Dovednosti v životopise představují důležitou sekci, která shrnuje uchazečovy klíčové kompetence a znalosti relevantní pro danou pozici.

Správně strukturovaná a prezentovaná sekce dovedností pomůže zaujmout potenciálního zaměstnavatele a zvýšit šanci na získání práce.

Tipy pro uvádění dovedností v životopise:

 • Zaměřit se na relevantní dovednosti: Uvést pouze ty dovednosti, které jsou důležité pro danou pozici. Pečlivě si prostudovat popis práce a vyberte relevantní klíčová slova.
 • Používat aktivní slovesa: Místo „Znalost MS Office“ uvést „Ovládám pokročilou práci s MS Office“.
 • Kvantifikovat výsledky: Pokud je to možné, doplnit dovednosti o číselné údaje, které demonstrují dosažené výsledky. Například „Zvýšení efektivity práce o 20%“.
 • Rozdělit dovednosti do kategorií: Usnadnit personalistům orientaci v životopise rozdělením dovedností do logických kategorií (např. jazykové znalosti, IT dovednosti, další).
 • Uvést úroveň dovednosti: Označit úroveň dovedností pomocí číselné škály, ikon nebo slov (např. základní, pokročilá, expert).
 • Používat klíčová slova: Implementovat klíčová slova z popisu práce do sekce dovedností pro zýšení šance na projití ATS (Applicant Tracking System).

Příklady uvádění dovedností:

 • Jazykové znalosti: Angličtina (C2), Němčina (B2), Francouzština (A1)
 • IT dovednosti: Pokročilá práce s MS Office (Word, Excel, PowerPoint), programování v Java (základní), znalost databázových systémů (MySQL)
 • Měkké dovednosti: Komunikační dovednosti, prezentační dovednosti, time management, týmová práce, řešení problémů

Nezapomenout:

 • Dbát na gramatiku a pravopis: Pečlivě zkontrolovat sekci dovedností před odesláním životopisu.
 • Přizpůsobit životopis dané pozici: Vždy upravit sekci dovedností tak, aby odpovídala požadavkům dané pozice.

Správně strukturovaná a prezentovaná sekce dovedností v životopise pomůže zaujmout potenciálního zaměstnavatele a zvýšit šanci na získání práce.

Je klíčové věnovat jejímu sestavení dostatek péče a úsilí – třeba někomu správně napsaný životopis zajistí některou z nejlépe placených prací.

S generováním životopisu může pomoci platforma Europass.

Životopis Europass

Životopis Europass je standardizovaný formát životopisu, který usnadňuje uchazečům o práci hledání práce v Evropské unii. Jedná se o online nástroj, ve kterém si může uživatel vytvořit profil se všemi relevantními informacemi o svém vzdělání, praxi a dovednostech. Z profilu pak snadno vygeneruje životopis v jazyce, který si vybere.

Výhody životopisu Europass:

 • Přehlednost a struktura: Jasná a přehledná struktura usnadňuje personalistům orientaci v životopise.
 • Srozumitelnost: Standardizovaný formát zajišťuje, že životopis bude srozumitelný v celé EU.
 • Jednoduchost: Online nástroj umožňuje snadné vytvoření a úpravu životopisu.
 • Více jazyků: Životopis je možné si vygenerovat v jazyce, který si vyberete.

Životopis Europass lze snadno vytvořit online, přičemž vyplnění příslušného profilu a další náležitosti bez problémů zvládnou i méně zkušení uživatelé.

Životopis PDF

Životopis v PDF je formát, který se stal standardem pro ukládání a sdílení životopisů. Nabízí řadu výhod oproti jiným formátům, jako je například Word:

Výhody životopisu PDF:

 • Zachování formátování: Životopis PDF si zachovává formátování, takže není nutné se obávat, že se při odesílání e-mailem nebo sdílení online rozhází.
 • Univerzálnost: PDF je univerzální formát, který lze otevřít na všech zařízeních a operačních systémech.
 • Kompatibilita: Formát PDF je kompatibilní s většinou systémů pro sledování uchazečů o práci (ATS), takže životopis bude správně zobrazen.
 • Bezpečnost: PDF umožňuje chránit životopis heslem, takže se k němu nedostanou neoprávněné osoby.

Jak vytvořit životopis v PDF:

 • Vytvořit si životopis v textovém editoru, jako je Word.
 • Ujistit se, že je formátování správné.
 • Uložit soubor ve formátu PDF.
 • Zkontrolovat, zda se životopis v PDF zobrazuje správně.

Tipy pro tvorbu životopisu v PDF:

 • Používat čitelný font a dostatečně velkou velikost písma.
 • Pokud si uchazeč neví rady, může vyhledat vzor životopisu ke stažení zdarma.
 • Vyhnout se zbytečnému formátování, jako jsou rámečky a obrázky.
 • Uložit soubor s názvem, který obsahuje uchazečovo jméno a příjmení.
 • Pokud je to možné, vložit do životopisu odkaz na uchazečův profesní online profil (například LinkedIn).

Životopis v PDF je praktický a univerzální formát, který všem usnadní sdílení jejich životopisu s potenciálními zaměstnavateli. Díky jeho výhodám budou uchazeči mít větší šanci zaujmout a získat práci snů.

Vzor životopisu lze stáhnout i z internetu.

Ať už se člověk uchází o práci v České republice nebo v zahraničí, životopis je klíčovým dokumentem, který může otevřít dveře k profesnímu růstu. Je důležité mít na paměti, že životopis je vaší vizitkou a prvním dojmem, který člověk udělá na potenciálního zaměstnavatele. Proto by měl každý věnovat jeho tvorbě dostatek péče a úsilí, a výrazně tak zvýší své šance při výběrovém řízení.