Kolaudace domu – jaké dokumenty jsou potřeba a jak to probíhá?

Kolaudace, neboli ohlášení dokončení stavby, je úřední povolení, které nás opravňuje k užívání stavby. Následováno je zpravidla neformální akcí a schválením nemovitosti k užívání. Dokončenou stavbu je dle zákona možno užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo po udělení kolaudačního souhlasu. Co je potřeba ke kolaudaci, jak probíhá ohlášení dokončení stavby, co je to kolaudační rozhodnutí a je možné užívání stavby bez kolaudace?

Původní Stavební zákon byl zjednodušen aktem k povolení užívání stavby. Stačí tak pouze doložit příslušné dokumenty a oznámit stavebnímu úřadu alespoň 30 dní předem, že se chcete stěhovat. Pokud vám to stavební úřad do 30 dnů nezakáže písemně, není žádný problém začít bydlet.

Obsah článku

Potřebné dokumenty ke kolaudaci

Co je to kolaudační řízení?

Co je obsahem kolaudačního řízení?

Je možné využívat nemovitost bez kolaudace?

Co je potřeba ke kolaudaci – potřebné dokumenty

Při prohlídce, kterou u vás vykoná stavební úřad pro zajištění ohlášení dokončení stavby, je potřeba předložit celou řadu dokumentů. Co je potřeba (nejen) ke kolaudaci bytu za dokumenty?

 • Ohlášení stavby – stavební povolení
 • Projektovou dokumentaci
 • Geometrický plán
 • Zprávu o revizi elektrického zařízení
 • Zprávu o revizi elektrického odběrného zařízení
 • Osvědčení o provedení kusové zkoušky rozvaděče
 • Prohlášení o shodě použitých materiálů
 • Posudek stanovení objemové aktivity radonu v objektu
 • Technická zpráva o stavu komínu
 • Revizní zpráva o výsledku kontroly spalinové cesty podle ČSN 73 4201:2002
 • Zápis o předání a převzetí stavby
 • Předávací a přejímací protokol o ČOV
 • Doklad o kontrole HP
 • Certifikát výrobku na žáruvzdorné kalcium-silikátové tepelně izolační stavební prvky (izolace krbu)

Co další je potřeba ke kolaudaci domu nebo bytu?

Další požadavky před zkolaudováním nemovitosti

Ke zkolaudování nemovitosti je potřeba dokumentace a také splnění všech dle norem, požadavků a předpisů, které má nemovitost mít. Je potřeba mít dodrženy všechny zákonem stanovené revize, bezpečnostní předpisy (požární hlásič, hasící přístroj, zábradlí u schodiště, ohnivzdorný sádrokarton, atd.) a také mít provedeno kontrolní měření hodnot radonu v domě.

Ke kolaudaci, nebo také k ohlášení dokončení stavby, je potřeba mít dokončeny stěny, podlahu, funkční koupelnu a kuchyni a alespoň jeden obytný pokoj.

Jak probíhá závěr kolaudačního řízení a jaké jsou případné lhůty?

Závěr kolaudačního řízení

Při závěrečné kontrolní prohlídce ze strany stavebního úřadu kontroluje, zda byla stavba provedena v souladu s ohlášením stavby a byla dodržena projektová dokumentace, také to, zda jsou dodrženy požadavky na výstavbu a stavba neohrožuje zdraví lidí a zvířat, bezpečnost či životní prostředí.

V případě, že úřad nenajde žádnou chybu, vydá vám do 15 dní povolení k užívání stavby. V případě nedostatků jsou uvedeny do protokolu s termínem jejich dokončení.

Pokud potřebujete rychlé povolení k užívání stavby kvůli čerpání úvěru, je možné si požádat o časově omezené povolení k užívání stavby.

Stavbu lze používat pouze za účelem, za kterým byla zanesena do příslušné dokumentace a následně zkolaudována během kolaudačního řízení, pokud tedy bude například z ateliéru prostor k bydlení, je potřeba tuto změnu nahlásit na stavebním úřadu a dojde na rekolaudaci.

Co je potřeba ke kolaudaci domu za vyjádření odborníků? Potřebujete mimo jiné vyjádření hasičů, hygienika, v některých případech proběhne ústní jednání. Vydání rozhodnutí je pak stanoveno na 30 dnů.

Co obsahuje kolaudační rozhodnutí

Kolaudační rozhodnutí obsahuje informace o dané stavbě, včetně údajů o vlastnících, umístění stavby, účelu stavby, data dokončení, povolených užívacích účelech atd. Jedná se o důležitý právní dokument, který potvrzuje, že stavba byla řádně postavena a je bezpečná pro užívání.

Po obdržení kolaudačního rozhodnutí může majitel stavby předat objekt uživatelům nebo zahájit provoz v souladu s povolenými užívacími účely. Kolaudační rozhodnutí je také důležité pro přenos vlastnických práv, pro prokázání legalizace stavby a pro různé administrativní účely spojené se stavbou.

Je možné užívání stavby bez kolaudace?

V některých případech je možné užívání stavby bez kolaudace, neboli bez kolaudačního rozhodnutí. Přesto toto rozhodnutí závisí na místních stavebních předpisech a na specifických okolnostech dané situace.

V některých jurisdikcích může být povoleno přechodné užívání stavby, dokud není kompletně dokončena nebo dokud nejsou splněny veškeré požadavky na kolaudaci bytu nebo domu. To může být například povoleno pro účely testování funkčnosti nebo dočasného provozu.

V některých případech, zejména u menších staveb nebo úprav, může být kolaudace vyžadována pouze pro stavební úpravy nad určitou velikostí nebo složitostí. Menší úpravy nebo stavby mohou být povoleny k užívání bez kolaudačního rozhodnutí.

Je však důležité si uvědomit, že užívání stavby bez kolaudačního rozhodnutí může být v rozporu se stavebními předpisy a může vést k právním problémům nebo pokutám. Doporučuje se vždy dodržovat platné stavební předpisy a získat kolaudační rozhodnutí, pokud je to vyžadováno.

Kolaudace je nutná nejen v případě pojištění nemovitosti, ke které může pomoci například kalkulačka pojištění domácnosti, zajišťuje také domácnosti určitou jistotu.