Bipolární porucha – co to je, příznaky, léčba a rizika

Bipolární porucha

Bipolární porucha, často označovaná jako maniodepresivní onemocnění, je duševní onemocnění charakterizované extrémními výkyvy nálad. Lidé s bipolární poruchou zažívají období intenzivní a zvýšené nálady, známé jako mánie nebo hypománie, stejně jako období nízké nálady nebo deprese.


Tento článek se zabývá bipolární poruchou, konkrétně:

 • co je bipolární porucha osobnosti
 • jaké má bipolární porucha příznaky
 • léčbou této poruchy
 • jaká existují rizika neléčené bipolární poruchy
 • jak je to s bipolární poruchou a láskou

Přestože bipolární porucha osobnosti představuje značné problémy, správná diagnóza, léčba a podpora mohou zlepšit kvalitu života osob s touto poruchou. Tento stav postihuje miliony lidí na celém světě a pochopení jeho složitosti je zásadní jak pro osoby trpící touto poruchou, tak pro jejich blízké.

Co je bipolární porucha osobnosti?

Nejprve je důležité pochopit, co je bipolární porucha. Jedná se o chronické duševní onemocnění, které ovlivňuje náladu, hladinu energie a schopnost fungovat. Rozděluje se do dvou hlavních fází: manické epizody a depresivní epizody.

Během manických epizod mohou jedinci pociťovat např. zvýšenou náladu či sníženou potřebu spánku. Naproti tomu depresivní epizody se vyznačují pocity smutku, beznaděje a dokonce i myšlenkami na sebepoškození nebo sebevraždu.

Bipolární porucha se dělí na různé podtypy podle závažnosti a trvání příznaků:

 • Bipolární porucha I je definována epizodami mánie, které obvykle trvají nejméně sedm dní a vyžadují hospitalizaci.
 • Naopak bipolární porucha II zahrnuje vzorec depresivních epizod s hypomanickými epizodami, které jsou méně závažné než plně rozvinutá mánie pozorovaná u bipolární poruchy I.
 • Cyklotymická porucha je mírnější forma s častým kolísáním mezi depresí nízkého stupně a hypománií po dobu nejméně dvou let.

Příčiny bipolární poruchy jsou multifaktoriální a zahrnují genetické, neurobiologické a environmentální faktory. Přestože se zvýšeným rizikem vzniku této poruchy jsou spojeny určité geny, není podmíněna pouze geneticky.

Přesná příčina bipolární poruchy však není dosud známa. Studie naznačují, že toto onemocnění může být zděděno po rodinných příslušnících, kteří rovněž trpí bipolární poruchou. Předpokládá se, že při vzniku této poruchy hraje roli nerovnováha chemických látek v mozku, například neurotransmiterů.

Životní události, stres, zneužívání návykových látek a změny ve spánkovém režimu mohou rovněž vyvolat nebo zhoršit bipolární epizody. Pochopení těchto rizikových faktorů může pomoci při vytváření účinných léčebných strategií.

Bipolární porucha může mít různé příčiny.

Jaké existují u bipolární poruchy příznaky?

U bipolární poruchy příznaky mohou být odlišné. Závisí i na konkrétní fázi, kterou jedinci s touto poruchou prožívají.

Obecně se u lidí s bipolární poruchou mohou během manických epizod vyskytovat dramatické výkyvy nálad, změny spánkového režimu, podrážděnost a zhoršený úsudek.

Mezi další projevy manických epizod patří u bipolární poruchy příznaky jako jsou:

 • Vysoká hladina energie: Člověk se cítí neobvykle energický, neklidný nebo hyperaktivní.
 • Velkolepost: Mít přehnaný pocit vlastní důležitosti, cítit se neporazitelný nebo mít iluze o své velikosti je dalším příznakem této poruchy.
 • Snížená potřeba spánku: Pocit, že člověk může fungovat bez spánku, aniž by se cítil unavený.
 • Závodivé myšlenky: Myšlenky jsou rychlé, nesouvislé nebo neorganizované, což ztěžuje soustředění a rozhodování.
 • Impulzivita: Zapojení do rizikového chování nebo impulzivní rozhodování bez zvážení následků.
 • Zvýšená hovornost: Mluvení rychle, hlasitě a nadměrně.

Depresivní epizody odrážejí u bipolární poruchy příznaky velké deprese. Během těchto období mohou jedinci zažívat:

 • Smutek: Pocit sklíčenosti, beznaděje nebo prázdnoty.
 • Nedostatek zájmu: Ztráta zájmu o dříve oblíbené činnosti.
 • Únava: Pocit nízké energie, pocit neustálé únavy nebo letargie.
 • Poruchy spánku: Změny ve spánkovém režimu, jako je nespavost nebo nadměrné spaní.
 • Obtíže se soustředěním: Problémy se soustředěním, zapamatováním nebo rozhodováním.
 • Změny chuti k jídlu: Výrazný úbytek nebo přírůstek hmotnosti v důsledku změn chuti k jídlu.
 • Sebevražedné myšlenky: Myšlenky na smrt, sebepoškození nebo sebevraždu.

Tyto výkyvy nálad nejsou výsledkem běžných vzestupů a poklesů, spíše dramatických změn, které mohou výrazně ovlivnit každodenní život člověka. Je zásadní pochopit u bipolární poruchy příznaky, a to jak pro včasné odhalení, tak pro správnou diagnózu a účinnou léčbu tohoto onemocnění.

Diagnostika bipolární afektivní poruchy

Diagnóza bipolární afektivní poruchy je založena především na důkladném psychiatrickém vyšetření, včetně přehledu anamnézy a prezentovaných příznaků. Odborníci na duševní zdraví často používají diagnostická kritéria uvedená v Diagnostickém a statistickém manuálu duševních poruch (DSM-5), aby stanovili přesnou diagnózu.

Jedním z klíčových problémů při diagnostice bipolární afektivní poruchy je, že často zůstává nepovšimnuta nebo je chybně diagnostikována jako jiné duševní onemocnění. Je to proto, že jedinci s bipolární poruchou mohou zpočátku vyhledat pomoc během depresivních epizod a mylně je považovat za velkou depresivní poruchu.

Pro zdravotnické pracovníky je zásadní, aby provedli důkladné vyšetření a odlišili bipolární poruchu osobnosti od jiných stavů, aby mohli poskytnout vhodnou léčbu a podporu.

Období mánie a deprese je typické pro bipolární poruchu.

Bipolární porucha – test

Diagnostika bipolární poruchy osobnosti může být složitá, protože vyžaduje pečlivé posouzení odborníky na duševní zdraví, jako jsou psychiatři nebo psychologové. Komplexní hodnocení obvykle zahrnuje analýzu anamnézy, příznaků a důkladné psychologické vyšetření.

Diagnostický a statistický manuál duševních poruch (DSM-5) je všeobecně uznávaná příručka, kterou odborníci na duševní zdraví používají k diagnostice duševních onemocnění, včetně bipolární poruchy (test).

Uvádí kritéria, která je třeba splnit pro stanovení přesné diagnózy. Aby byla bipolární porucha diagnostikována, musí jedinec prožít alespoň jednu manickou nebo hypomanickou epizodu a jednu velkou depresivní epizodu.

Během diagnostického procesu odborník na duševní zdraví přezkoumá přítomnost specifických příznaků, které svědčí pro bipolární poruchu. Odborník posoudí trvání a intenzitu těchto příznaků a jejich dopad na každodenní fungování.

Bipolární porucha – test zdarma

Přestože se autodiagnostika stává stále běžnější, je třeba zdůraznit, že bipolární poruchu osobnosti nebo jiné duševní onemocnění mohou přesně diagnostikovat pouze odborníci s licencí.

Dotazníky na bipolární poruchu (testy) mohou někdy jednotlivcům poskytnout obecnou představu o určitých příznacích nebo varovných signálech. Tyto nástroje by však nikdy neměly být považovány za náhradu odborné diagnózy.

Kromě toho jsou k dispozici pro bipolární poruchu testy zdarma, které tvrdí, že slouží k vyšetření bipolární poruchy nebo k posouzení výkyvů nálady. Tyto testy obvykle zahrnují řadu otázek týkajících se příznaků, nálad a prožitků.

Je důležité si uvědomit, že tyto nástroje mají svá omezení a nemělo by se na ně spoléhat při stanovení přesné diagnózy bipolární poruchy. Testy zdarma mohou jednotlivcům poskytnout náhled, pro definitivní diagnózu je však nutné odborné posouzení.

Vyhledání odborné pomoci je zásadní pro každého, kdo má podezření na bipolární poruchu nebo jakýkoli duševní stav. Kvalifikovaný odborník na duševní zdraví může poskytnout správné posouzení, vypracovat vhodný plán léčby a nabídnout podporu a vedení v průběhu celé cesty.

Léčba bipolární poruchy

Život s bipolární poruchou vyžaduje trvalou léčbu, obvykle kombinací léků, terapie a péče o sebe sama stejně jako je tomu u hebefrenní schizofrenie. Ke zvládání příznaků bipolární poruchy se běžně předepisují léky, jako jsou stabilizátory nálady, antipsychotika a antidepresiva.

Kromě toho může psychoterapie, například kognitivně-behaviorální terapie (KBT), pomoci jedincům identifikovat spouštěče, rozvíjet mechanismy zvládání a udržovat pravidelný režim. Rovněž je důležitá podpora blízkých, podobně jako u OCD léčby, kdy se rovněž kombinuje terapie a léky.

Pro léčbu bipolární poruchy je důležité vyhledat odborníka.

Neléčená bipolární porucha

Neléčená bipolární porucha může významně ovlivnit život člověka. Extrémní výkyvy nálad mohou narušit vztahy, profesní život a celkovou pohodu. Prožívání manických epizod může vést k impulzivnímu chování, napjatým vztahům a finančním potížím. Depresivní epizody mohou naopak vést k sociální izolaci, snížené produktivitě a zvýšenému riziku sebevraždy.

Život s bipolární poruchou

Život s bipolární afektivní poruchou může být náročný, nicméně se správnou léčbou a podporou je možné vést plnohodnotný a produktivní život. Pro efektivní zvládání příznaků a minimalizaci dopadu na každodenní život je pro jedince zásadní úzce spolupracovat s poskytovateli zdravotní péče.

Důležitými kroky k dosažení stability jsou udržování otevřené komunikace, praktikování sebepéče a rozpoznání včasných varovných příznaků výkyvů nálady.

Lidé s bipolární poruchou mohou vést plnohodnotný profesní život. Zásadní je najít správné zaměstnání, které by vyhovovalo jejich jedinečným potřebám. Práce s flexibilním rozvrhem a podpůrným prostředím může jedincům pomoci účinně zvládat jejich stav.

Pro jedince s bipolární poruchou mohou být zvláště přínosná povolání, která umožňují kreativní uplatnění, jako je umění, psaní nebo hudba.

Bipolární porucha a láska

A co bipolární porucha a láska? Jedinci s bipolární poruchou osobnosti mohou prožívat skrz intenzivní vášeň a emoce, což z nich během manických epizod činí neuvěřitelně milující partnery. Své blízké mohou zahrnovat jedinci s bipolární poruchou náklonností nebývalou chutí do života. Tyto vlastnosti k sobě mohou snadno přitahovat druhé a poskytovat jim vzrušující a radostné prožitky lásky.

Je však důležité si uvědomit, že bipolární afektivní porucha může způsobit i těžké depresivní epizody, kdy se jedinci mohou stáhnout do sebe, stát se odtažitými nebo pociťovat nedostatek motivace a zájmu o vztahy. Tyto depresivní epizody mohou oběma partnerům ztížit udržení zdravého a naplňujícího vztahu a mohly by vést k toxickému vztahu.

Komunikace a porozumění hrají zásadní roli v orientaci ve vztazích, kde jeden z partnerů trpí bipolární poruchou. Uvědomění si příznaků a spouštěčů manických a depresivních epizod může oběma partnerům pomoci je účinně řešit a zvládat.

Podpora otevřeného dialogu o pocitech, emocích a dopadu bipolární poruchy osobnosti na vztah může podpořit vztah a omezit nedorozumění.

I lidé s bipolární poruchou mohou mít úspěšný a láskyplný vztah.

V tomto případě je zásadní podpora. Blízcí musí uznat potíže, s nimiž se jejich partner potýká, a nabídnout empatii a ujištění. Poskytnutí bezpečného prostoru pro otevřené rozhovory o duševním zdraví může vytvořit prostředí důvěry a porozumění.

To může zahrnovat doprovod partnera na terapeutická sezení, získání dalších informací o bipolární poruše osobnosti a společné zkoumání možných způsobů léčby a strategií zvládání.

Stejně jako v každém jiném vztahu je pro pohodu obou partnerů zásadní stanovit zdravé hranice. Zásadní je rozpoznat, kdy může být partnerovo chování ovlivněno bipolární poruchou, a jemně ho nasměrovat k vyhledání odborné pomoci.

Je důležité mít na paměti, že bipolární porucha je zdravotní stav, který vyžaduje řádnou léčbu, a poskytnutí podpory v tomto ohledu může pozitivně ovlivnit vztah.

Nejdůležitější je najít rovnováhu mezi porozuměním a péčí o sebe. Partneři musí zajistit, aby při podpoře svého blízkého s bipolární poruchou pečovali o svou duševní a emocionální pohodu. To může zahrnovat vyhledání terapie, zapojení se do podpůrných skupin nebo zapojení se do aktivit, které podporují osobní růst a soucit se sebou samým.