Inflace – druhy, příčiny, jak se počítá

Inflace je fenomén, který ovlivňuje ekonomiku a každodenní život lidí. Jedná se o nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v určitém časovém období, což vede ke ztrátě kupní síly peněz. Co je to inflace, jak se vypočítává a jaké má důsledky pro ekonomiku a spotřebitele?

Inflace je klíčovým pojmem v ekonomii, kterým se zabývají jak centrální banky, tak i ekonomové. Její vlivy mohou mít široký dosah na hospodářství a život každého jednotlivce.


Inflace – obsah článku:

 • Druhy inflace
 • Příčiny inflace
 • Jak se počítá inflace
 • Jádrová inflace
 • Inflace v USA

Změna v cenové hladině odráží ekonomické trendy a je jedním z klíčových faktorů, které ovlivňují rozhodování centrálních bank a investičních strategií.

Inflace je obvykle měřena pomocí různých cenových indexů, jako je index spotřebitelských cen nebo index cen výrobců. Tyto indexy sledují průměrnou změnu cen určitého koše zboží a služeb. Je však důležité si uvědomit, že inflace není rovnoměrně rozložena mezi různé skupiny zboží a služeb.

Některé položky mohou zaznamenat vyšší míru inflace než jiné, což může ovlivnit celkovou kupní sílu domácností a nutit spotřebitele nakupovat s omezeným rozpočtem.

Inflace ovlivňuje i to, jak lidé nakupují online.

Druhy inflace

Jaké se rozlišují druhy inflace? Inflace se obvykle rozlišuje podle několika kritérií.

Podle míry:

 • Mírná inflace: Inflace do 10 % ročně se obvykle považuje za mírnou a nemusí nutně znamenat vážný problém pro ekonomiku.
 • Pádivá inflace: Inflace v rozmezí 10-100 % ročně je již značně problematická a může vést k poklesu životní úrovně a zpomalení ekonomiky.
 • Hyperinflace: Inflace nad 100 % ročně je extrémně nebezpečná a může vést k rozvratu ekonomiky a sociálním nepokojům.

Podle příčiny:

 • Poptávková inflace: Vysoká poptávka po zboží a službách, která překračuje výrobní kapacity, může vést k růstu cen.
 • Nákladová inflace: Nárůst nákladů na výrobu, například kvůli rostoucím cenám surovin nebo energií, může také vést k inflaci.
 • Peněžní inflace: Nadměrná emise peněz ze strany centrální banky může vést k inflaci, protože se zvyšuje objem peněz v oběhu.

Podle délky trvání:

 • Letací inflace: Krátkodobý nárůst cen, který obvykle trvá několik měsíců.
 • Chronická inflace: Dlouhodobý nárůst cen, který trvá několik let nebo i desetiletí.

Podle typu cen:

 • Inflace spotřebitelských cen: Měří změnu cen zboží a služeb, které spotřebovávají domácnosti.
 • Inflace výrobních cen: Měří změnu cen výrobních faktorů, jako jsou suroviny a energie.

Druhy inflace se vzájemně nevylučují. V praxi se obvykle vyskytuje kombinace různých typů inflace.

Důležité je správně diagnostikovat typ inflace, aby se mohly přijmout vhodné kroky k jejímu potlačení.

Příklady:

 • V České republice se v roce 2023 vyskytuje mírná pádivá inflace, která je způsobena kombinací faktorů, jako je válka na Ukrajině, růst cen energií a narušení dodavatelských řetězců.
 • V 90. letech 20. století zažila Česká republika hyperinflaci, která byla způsobena především nadměrnou emisí peněz.

Inflace je komplexní fenomén, který má mnoho dopadů na ekonomiku a životy lidí. Pochopení druhů inflace a jejich příčin je důležité pro to, aby se s ní jednotlivé země mohly efektivně vypořádat.

Příčiny inflace

Jaké existují příčiny inflace? Inflace, čili růst cenové hladiny v čase, má komplexní pozadí a může být způsobena řadou faktorů. Mezi hlavní příčiny inflace patří:

1. Nadměrná poptávka: Pokud poptávka po zboží a službách překračuje nabídku, může to vést k růstu cen. To se může stát například v období hospodářského růstu, kdy se zvyšuje disponibilní příjem domácností a firem.

2. Náklady: Nárůst nákladů na výrobu, jako jsou ceny surovin, energií nebo mezd, může také vést k inflaci. To se může stát například v důsledku geopolitických událostí, narušení dodavatelských řetězců, nebo technologických změn.

3. Peněžní zásoba: Nadměrný růst peněžní zásoby v oběhu může vést k inflaci. To se může stát, pokud centrální banka tiskne více peněz, než je potřeba k udržení cenové stability.

4. Očekávání: Očekávání inflace do budoucna mohou ovlivnit aktuální inflační vývoj. Pokud firmy a domácnosti očekávají, že inflace bude v budoucnu vysoká, mohou se chovat tak, aby se proti ní ochránily – například zpřísněním řízení dluhů, což může inflaci dále podpořit.

5. Vládní politika: Vládní politika, jako je fiskální deficit (kdy vláda utrácí více, než vybírá na daních), může také vést k inflaci.

Kromě výše uvedených faktorů existují i další faktory, které mohou ovlivnit inflaci, jako je například struktura ekonomiky, úroveň konkurence, nebo míra globalizace. Důležité je správně diagnostikovat příčiny inflace, aby se mohly přijmout vhodné kroky k jejímu potlačení. V praxi se obvykle vyskytuje kombinace více faktorů.

Jádrová inflace

Co je to jádrová inflace? Jádrová inflace je ukazatel, který sleduje změnu cen zboží a služeb bez zahrnutí volatilních položek, jako jsou ceny potravin a energií. Tyto položky se vynechávají, protože jejich ceny se mohou měnit náhle a dramaticky v závislosti na faktorech, které nejsou pod kontrolou centrální banky.

Cílem jádrové inflace je lépe odrážet základní trendy v cenách, které jsou ovlivněny měnovou politikou centrální banky. Měnová politika se zaměřuje na udržení cenové stability a jádrová inflace je důležitým ukazatelem, který centrální banka sleduje při stanovování úrokových sazeb.

Jádrová inflace se obvykle měří jako:

 • Meziroční změna indexu spotřebitelských cen (CPI) bez potravin a energií.
 • Meziroční změna mediánu inflace, která se vypočítá seřazením všech cenových změn a nalezením ceny, která je uprostřed.

Jádrová inflace je obvykle nižší než celková inflace, protože ceny potravin a energií se mohou měnit více dramaticky. V České republice se jádrová inflace v roce 2023 pohybuje okolo 5%, zatímco celková inflace je okolo 10%.

Jádrová inflace je důležitým nástrojem pro centrální banky při měnové politice. Pokud je jádrová inflace vysoká, centrální banka může zvýšit úrokové sazby, aby zpomalila růst cen. Pokud je jádrová inflace nízká, centrální banka může úrokové sazby snížit, aby podpořila růst cen.

Jádrová inflace není dokonalým ukazatelem cenové stability, je nicméně užitečným nástrojem pro centrální banky a investory při posuzování základních trendů v cenách.

Inflace se odráží také na cenách potravin.

Opak inflace

Jaký je opak inflace? Pokles inflace, nazývaný dezinflace, může být přínosem pro ekonomiku, pokud je důsledkem zlepšení produktivity nebo snížení nákladů.

Nicméně příliš vysoká míra inflace může mít negativní dopady, jako je ztráta důvěry v měnu, snížení kupní síly a narušení hospodářské stability. Proto je důležité, aby centrální banky a vlády udržovaly inflaci na stabilní úrovni prostřednictvím vhodných měnových a fiskálních politik.

Jak se počítá inflace – výpočet inflace

Jak se počítá inflace? Inflace se obvykle vyjadřuje jako procentní změna indexu spotřebitelských cen (CPI) mezi dvěma obdobími. CPI sleduje průměrnou cenu koše statků a služeb, které běžně nakupují domácnosti. Při počítání inflace se dá využít i vzorec pro výpočet procent.

Vzorec pro výpočet inflace je následující:

Míra inflace = ((CPI v období 2 – CPI v období 1) / CPI v období 1) * 100

Kromě CPI se k výpočtu inflace můžou používat i jiné cenové indexy, například deflátor HDP. Deflátor HDP poměřuje nominální HDP (vyjádřený v běžných cenách) s reálným HDP (vyjádřený v cenách konstantního roku).

Měření inflace v České republice: V České republice měří inflaci Český statistický úřad (ČSÚ). ČSÚ každý měsíc zveřejňuje index spotřebitelských cen (CPI) a míru inflace.

Důležité je poznamenat, že inflace není jednotná pro všechny. Různé skupiny obyvatelstva mohou zažívat různé míry inflace v závislosti na jejich spotřebitelských návycích.

Inflace má mnoho důsledků na ekonomiku a životy lidí. Může ovlivnit hodnotu měny, úrokové sazby, mzdy, ceny nemovitostí a další.

Inflace USA

Když přijde na přetřes téma inflace, USA nemůže zůstat stranou. Míra inflace v USA se v posledních měsících zvyšuje. V prosinci 2023 dosáhla 6,5 %, což je nejvyšší hodnota za 40 let. Za růstem inflace stojí řada faktorů, včetně:

 • Zvýšení cen energií: Ceny ropy a zemního plynu se v roce 2023 výrazně zvýšily, což vedlo k růstu cen pohonných hmot a energií pro domácnosti.
 • Narůstající poptávka: Po odeznění pandemie COVID-19 se poptávka po zboží a službách prudce zvýšila, což vedlo k tlaku na ceny.
 • Problémy s dodavatelskými řetězci: Problémy s dodavatelskými řetězci narušily výrobu a distribuci zboží, což také přispělo k růstu cen.

Americká centrální banka (Fed) se snaží inflace dostat pod kontrolu zvyšováním úrokových sazeb. Zvýšení úrokových sazeb by mělo zpomalit ekonomiku a snížit poptávku, čímž by se měly stabilizovat ceny.

Dopady inflace na americkou ekonomiku:

 • Snížení kupní síly: Inflace snižuje kupní sílu domácností, protože za stejné peníze si mohou koupit méně zboží a služeb.
 • Zvýšení úrokových sazeb: Zvýšení úrokových sazeb může vést k dražšímu úvěru a zpomalení investic.
 • Volatilita na finančních trzích: Vysoká inflace může vést k volatilitě na finančních trzích, protože investoři se obávají o dopad na zisky firem a hodnotu měny.

Výhled do budoucna:

Očekává se, že inflace v USA v roce 2024 zůstane vysoká, měla by se ovšem postupně snižovat. Fed se zavázal bojovat proti inflaci a je pravděpodobné, že v roce 2024 úrokové sazby dále zvýší.

Inflace se nevyhýbá ani USA.

Inflace Euro – inflace v Eurozóně

Pokud jde o inflaci, Euro jako měna zde netvoří žádnou výjimku. Jak vypadá inflace v Eurozóně a jak ovlivňuje inflace Euro? Inflace v eurozóně v posledních měsících roste. V prosinci 2023 dosáhla 5,3 %, což je nejvyšší hodnota od roku 1999. Za růstem inflace stojí řada faktorů, včetně:

 • Zvýšení cen energií: Ceny ropy a zemního plynu se v roce 2023 výrazně zvýšily, což vedlo k růstu cen pohonných hmot a energií pro domácnosti.
 • Narůstající poptávka: Po odeznění pandemie COVID-19 se poptávka po zboží a službách prudce zvýšila, což vedlo k tlaku na ceny.
 • Problémy s dodavatelskými řetězci: Problémy s dodavatelskými řetězci narušily výrobu a distribuci zboží, což také přispělo k růstu cen.

Evropská centrální banka (ECB) se podobně jako FeD v USA snaží inflaci dostat pod kontrolu zvyšováním úrokových sazeb. Zvýšení úrokových sazeb by mělo zpomalit ekonomiku a snížit poptávku, čímž by se měly stabilizovat ceny včetně ceny energie.

Předpokládá se, že inflace v eurozóně v roce 2024 zůstane vysoká, nicméně měla by se postupně snižovat. ECB se zavázala bojovat proti inflaci a je pravděpodobné, že v roce 2024 úrokové sazby dále zvýší.

Doporučení:

 • Sledovat vývoj inflace: Je důležité sledovat vývoj inflace v eurozóně a její dopady na individuální finanční situaci, případně stavu věcí přizpůsobit finanční strategii.
 • Diversifikovat portfolio: Diverzifikace portfolia investic může lidem pomoci ochránit se před dopady inflace.
 • Zvážit investice do inflace odolných aktiv: Existuje řada aktiv, která historicky odolávala inflaci, jako jsou například nemovitosti a akcie.

Jak ovlivňuje inflace Euro?

Inflace má na Euro řadu dopadů. Snižuje kupní sílu Eura – v důsledku inflace si za stejné Euro lidé koupí méně zboží a služeb, což může vést k poklesu životní úrovně v eurozóně. Inflace také zvyšuje úrokové sazby – Evropská centrální banka (ECB) zvyšuje úrokové sazby v boji proti inflaci, což může vést k dražšímu úvěru a zpomalení investic v eurozóně.

Vysoká inflace také může vést k volatilitě na finančních trzích, protože investoři se obávají o dopad na zisky firem a hodnotu Eura. Může ztížit import zboží a služeb do Eurozóny, zvýšit náklady pro turisty, a také může vést k oslabení Eura proti jiným měnám. Aktuální kurz Euro je inflací výrazně ovlivněn.

Turecko inflace

Pokud jde o Turecko, inflace se nevyhýbá ani této zemi. Inflace v Turecku je v současnosti jedním z nejpalčivějších problémů země. V prosinci 2023 dosáhla 64,8 %, což je nejvyšší hodnota za více než 20 let. Turecká lira v roce 2023 výrazně oslabila, což zdražilo importy a dále podpořilo inflaci.

Turecká vláda a centrální banka slibují, že s inflací budou bojovat. Plánují zavést řadu opatření. Boj s inflací bude pro Turecko náročným úkolem. Úspěch bude záviset na důvěryhodnosti a efektivnosti vládních a centrální banky.

Inflace kalkulačka

Pro každého, koho zajímá inflace, kalkulačka představuje užitečnou pomůcku. Inflace kalkulačka je online nástroj, který umožňuje vypočítat, jak inflace ovlivnila hodnotu vašich peněz v čase. Lze ji použít k:

 • Výpočtu, kolik by lidé dnes museli zaplatit za zboží a služby, které si koupili v minulosti.
 • Výpočtu, kolik bude stát zboží a služby v budoucnosti, pokud inflace bude pokračovat v současném tempu.
 • Porovnání inflace v různých zemích.
 • Sledování vývoje inflace v čase.

Existuje mnoho různých typů kalkulaček inflace. Některé kalkulačky jsou jednoduché a umožňují uživatelům pouze zadat počáteční a konečnou hodnotu a inflační sazbu. Jiné kalkulačky jsou komplexnější a umožňují zadat další faktory, jako je růst mezd nebo úrokové sazby. Inflační kalkulačky lze nalézt například na webových stránkách bankovních institucí.

Inflace EU – inflace v Evropě

Inflace v Evropské unii v roce 2023 prudce vzrostla a v prosinci dosáhla 5,3 %, což je nejvyšší hodnota od roku 1999. Za růstem inflace stojí řada faktorů včetně války na Ukrajině a energetické krize.

Válka na Ukrajině vedla k prudkému nárůstu cen energií a potravin, což se promítlo do cen zboží a služeb v celé EU. Energetická krize, která začala v roce 2021, se v důsledku války na Ukrajině dále prohloubila. Ceny energií, včetně plynu a ropy, se v roce 2023 prudce zvýšily, což vedlo k růstu cen energií pro domácnosti a firmy.

Venezuela inflace

V zemích, jako je Venezuela, inflace může mít nedozírné následky. Venezuela se v posledních desetiletích potýká s chronicky vysokou inflací, která v roce 2023 dosáhla 170 %. Tato hyperinflace má zničující dopady na venezuelskou ekonomiku a životy Venezuelanů.

Inflace začala růst v 80. letech 20. století, a to z důvodu fiskálního deficitu a kontroly cen. V roce 1989 dosáhla inflace 84 %. Vláda se snažila stabilizovat ekonomiku a inflace se v 90. letech snížila. V roce 1999 dosáhla 20 %. Po nástupu Hugo Cháveze k moci v roce 1999 inflace opět začala růst. V roce 2007 dosáhla 22,2 %.

V roce 2013 Venezuela vstoupila do hyperinflace, se kterou se země potýkala až do roku 2023. V roce 2023 inflace klesla na 170 %, ovšem stále je na historicky vysoké úrovni.

Příčiny hyperinflace ve Venezuele:

 • Fiskální deficit: Venezuelská vláda dlouhodobě utrácí více, než vybírá na daních. To vede k tlaku na ceny a inflaci.
 • Kontrola cen: Vláda kontroluje ceny některých základních potravin a léků. To vede k nedostatku těchto produktů a k růstu cen na černém trhu.
 • Nedostatek investic: Nedostatek investic do venezuelské ekonomiky vedl k poklesu produkce a k růstu cen.
 • Politická nestabilita: Politická nestabilita ve Venezuele odradila investory a vedla k úpadku ekonomiky.

Dopady hyperinflace na Venezuelu:

 • Snížení životní úrovně: Hyperinflace vedla k dramatickému poklesu životní úrovně Venezuelanů. Lidé si nemohou dovolit základní potraviny a léky.
 • Nedostatek zboží: Hyperinflace vedla k nedostatku zboží v obchodech. Lidé musejí stát dlouhé fronty, aby si koupili základní potraviny.
 • Emigrace: Miliony Venezuelanů opustily zemi kvůli hyperinflaci a politické nestabilitě.

Budoucnost venezuelské ekonomiky:

Budoucnost venezuelské ekonomiky je nejistá. Hyperinflace a politická nestabilita brání oživení ekonomiky.

Maďarsko inflace

Pokud jde o Maďarsko, inflace zasáhla i zde. Maďarsko se v posledních měsících potýká s vysokou inflací. V prosinci 2023 dosáhla 24,5 %, což je nejvyšší hodnota od roku 2007.

Maďarská vláda přijala řadu opatření ke zmírnění dopadů inflace:

 • Snížení daní: Vláda snížila daně na energie a potraviny, aby zmírnila dopady inflace na domácnosti.
 • Zvýšení sociálních dávek: Vláda zvýšila sociální dávky, aby pomohla lidem s nízkými příjmy vyrovnat se s rostoucími cenami.
 • Strop cen: Vláda zavedla strop cen na některé základní potraviny a pohonné hmoty.

V 90. letech 20. století Maďarsko také čelilo vysoké inflaci. V roce 1991 dosáhla inflace 35 %. Vláda tehdy provedla řadu reforem, včetně stabilizace měny a liberalizace cen, které vedly k poklesu inflace.

Současná maďarská vláda je kritizována za nedostatečné kroky v boji proti inflaci. Kritici poukazují na to, že vláda se zaměřuje na fiskální stimulaci, která může inflaci dále podpořit. Budoucnost maďarské ekonomiky bude záviset na účinnosti vládních opatření v boji proti inflaci a na vývoji globální ekonomiky.

Pádivá inflace

Pádivá inflace je termín používaný pro situaci, kdy míra inflace prudce a nekontrolovatelně roste. Jedná se o extrémně nebezpečný stav pro ekonomiku, protože může vést k řadě negativních dopadů:

 • Snížení kupní síly: Lidé si za své peníze mohou koupit méně zboží a služeb, což vede k poklesu životní úrovně.
 • Zvyšování úrokových sazeb: Centrální banka zvyšuje úrokové sazby v boji proti inflaci, čímž se zdražuje úvěr a zpomalují investice.
 • Oslabování měny: Vysoká inflace může vést k oslabení měny oproti jiným měnám.
 • Zvyšování sociálního napětí: Vysoká inflace může vést k nárůstu chudoby a sociální nerovnosti, což může vyvolat sociální napětí.

Příčiny pádivé inflace:

 • Fiskální deficit: Vláda utrácí více, než vybírá na daních, čímž vytváří tlak na ceny.
 • Kontrola cen: Vláda kontroluje ceny některých základních produktů, což vede k nedostatku a růstu cen na černém trhu.
 • Nedostatek investic: Nedostatek investic do ekonomiky vede k poklesu produkce a růstu cen.
 • Politická nestabilita: Politická nestabilita odrazuje investory a brání růstu ekonomiky.

Dopady pádivé inflace:

 • Ekonomická recese: Vysoká inflace může vést k recesi, kdy se ekonomika smršťuje a roste nezaměstnanost.
 • Hyperinflace: V extrémních případech může pádivá inflace vést k hyperinflaci, kdy ceny rostou exponenciálně.
 • Sociální nepokoje: Vysoká inflace může vést k sociálním nepokojům a protestům.

Jak se bránit pádivé inflaci a jak zpomalit pádivou inflaci? Vláda musí snížit své výdaje a/nebo zvýšit daně, aby snížila tlak na ceny. Vláda by měla také uvolnit kontrolu cen, aby se zlepšila dostupnost zboží a služeb.

Je rovněž vhodné  podpořit investice do ekonomiky, aby se zvýšila produkce a snížily ceny a zajistit politickou stabilitu, aby se zvýšila důvěra investorů a podpořil se růst ekonomiky.

Inflace má významné dopady na ekonomiku.

Závěrem

Inflace je dynamickým jevem, který má významný dopad na ekonomiku i každodenní život jednotlivců. Její správné monitorování a řízení jsou klíčové pro udržení hospodářské stability a ochranu kupní síly obyvatelstva. Centrální banky a vlády hrají v této oblasti klíčovou roli prostřednictvím své měnové a fiskální politiky.

Je důležité si uvědomit, že inflace není statickým fenoménem a její úroveň se může měnit v závislosti na různých faktorech, jako jsou změny poptávky a nabídky, měnová politika, produktivita a externí šoky. Proto je nezbytné, aby politické orgány prováděly pružné a citlivé opatření v reakci na aktuální ekonomické podmínky.

Důkladné porozumění inflaci a jejích mechanismů je klíčem k efektivnímu hospodářskému řízení a dosahování dlouhodobého ekonomického růstu a prosperity. Odborníci i veřejnost by měli být informováni o vlivu inflace a měnové politiky, aby mohli lépe porozumět současným ekonomickým událostem a přijímat informovaná rozhodnutí ve svých finančních záležitostech.